ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

เรียน  ท่านผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยที่ต้องรบกวน ด้วยขณะนี้กำลังยกร่างเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งใหม่ 
โดยผู้ที่ดำเนินการในเรื่องนี้ประกอบด้วยชมรมผู้บริหารการพยาบาลแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์  และชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
 เป็นตัวแทนของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  ครั้งนี้เน้นที่การยกร่างการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ 
ในหน่วยงานต่างๆของกลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวด้วย ว่าจะกำหนดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ที่หน่วยงานใดบ้าง และจะปรับเกณฑ์เดิมอย่างไร หรือมีเหตุผลความจำเป็นอะไรที่ต้องมีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ในหน่วยงานนั้นๆ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ มีบทบาทหน้าที่ต่างจากพยาบาลวิชาชีพชำนาญการอย่างไร
ในบทบาทหน้าที่ความยุ่งยากซับซ้อนของงานที่ทำ
 โดยชมรมผู้บริหารการพยาบาลแห่งประเทศไทย  ได้ยกร่างเรียบร้อยแล้ว ตามที่ส่งเอกสารชื่อ
“เกณฑ์..พี่ดวงใจ”  ที่พี่ๆ รพท/ รพศ ได้ร่วมกันยกร่างมาและกรุณาส่งมาให้ศึกษา 
พี่กรรณ จึงฝากให้ทุกท่านศึกษาแนวคิดของพี่ๆ และความเป็นไปได้ของเกณฑ์
( ด้วยเกณฑ์ที่ออกมาต้องใช้ร่วมกันทั้ง รพช/รพท/รพศ) มีส่วนไหนที่คิดว่ายังไม่เหมาะสมหรือน่าจะปรับปรุง
รวมถึงความเป็นไปได้ของการนำมาใช้
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 17-18 พ.ค.
และมอบหมายมาให้พี่กรรณยกร่าง ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งพี่กรรณได้ยกร่างในส่วนของกลุ่มการพยาบาล
ออกเป็น2 แบบ ตามที่เอกสารที่ส่งมา  ” 1_RN8_2june2010 และ 1_RN8_2june2010”
 มาให้ทุกท่านศึกษาเช่นเดียวกับเกณฑ์ของ รพท/รพศ  เพราะต้องนำเกณฑ์ของ รพช และ รพท/รพศ  
มาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งค่ะ
ส่วนของกลุ่มงานเวชปฏิบัติได้ประสานงานกับคุณจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ ให้ยกร่างอยู่ค่ะ
จากการดำเนินการดังกล่าว พี่กรรณจึงมีเรื่องรบกวนทุกท่านดังนี้
1.   ช่วยกันทบทวนเกณฑ์ว่าควรเป็นแบบไหนแล้วเสนอมา
2.   ช่วยเขียนเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องมีพยาบาลวิชาชีพชำนายการพิเศษ  เพื่อสนับสนุนเกณฑ์ที่กำหนด
ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือคุณภาพว่าเพราะเหตุผลใด( เหตุผลว่าเพราะครูทำไมได้พยาบาลไม่ได้ อันนี้ใช้ไม่ได้นะคะ)
 เพื่อดูว่าท่านทำงานเหนือคนอื่นจริงๆ
3.   รบกรอกข้อมูลตามเอกสารที่ส่งมาใหม่ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ หากการกำหนดเกณฑ์ใช้เชิงปริมาณเข้ามา
จะได้ดูว่าแต่ละโรงพยาบาลจะได้สักกี่ตำแหน่งนะคะ

ด้วยความนับถือ

พย.กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์

 

เอกสารดาว์นโหลด  ครับ 

1.เอกสารชุดที่  1 :1_RN8_2_june2010(1).doc
2.  เอกสารชุดที่ 2 :  2_RN8_2_june2010.doc

3.  เอกสารชุดที่  3  : Data_3 june2010.xls
4.  เอกสารชุดที่  4  : lak1.docCopyright © 2010 All Rights Reserved.