ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
เกณฑ์พิจารณาหัวหน้าพยาบาล

ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ได้ดำเนินการจัดเกณฑ์การเรียงลำดับการขึ้นสู่ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ซึ่งได้ชี้แจงให้สมาชิกรับทราบในที่ประชุมวิชาการประจำปี 2556 เรื่องศักยภาพพยาบาลไทยปัจจุบันและอนาคตกับการเข้าสู่ AEC ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท โดยใช้เกณฑ์อิงมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของ กพ. ดังนี้


1.ความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการ เพราะหน่วยงานมีขนาดของการบริหารที่มีขนาดใหญ่ ปริมาณการให้บริการมีจำนวนมาก และมีผู้รับบริการที่มีภาวะสุขภาพที่ต้องการบริการที่ซับซ้อน โดยใช้ การกำหนดตามขนาดของบริการโรงพยาบาลตาม service plan ซึ่งประกอบไปด้วย ขนาด M2 F1 F2 F3
2. การบริหารงานที่มีความยากที่เกิดจาก ความจำกัดของทรัพยากรและพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงไม่น่าอภิรมย์ โดยใช้การประกาศพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบไปด้วย พื่นที่ปกติ พื่นที่กันดารระดับ 1 พื้นที่กันดารระดับ 2


3. การบริหารงานเครือข่ายและการสนับสนุนเครือข่ายการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการต่อเนื่องที่ได้มาตรฐาน โดยใช้ การกำหนดตามปริมาณของหน่วยบริการในเครือข่าย เช่นจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบ


4. ประสบการณ์และการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการ โดยกำหนดตามอายุของประสบการณ์การเป็นหัวหน้าพยาบาลหรือรักษาการณ์ หัวหน้าพยาบาล ( จำนวน ปี ตั้งแต่แต่งตั้งเป็นหัวหน้าพยาบาล)


5. การมีส่วนร่วมในการผลักดันการกำหนดนโยบาย การพัฒนาระบบบริการ การพัฒนาวิชาชีพ การผลักดันเชิงการบริหารทางการพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ โดยกำหนดการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ทั้งในรุปแบบกรรมการ อนุกรรมการ ของหน่วยงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐแ ในองค์กรวิชาชีพ ชมรมฯ สมาคมฯCopyright © 2010 All Rights Reserved.