ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
เกณฑ์หัวหน้าพยาบาล
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจะดำเนินการร่างหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากยังไม่ปรากฏว่ามีหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลชุมชนมีเฉพาะโรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลศูนย์ ดังนั้นจึงรบกวนสมาชิกแสดงความคิดเห็นต่อร่างการร่างหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลชุมชนดังกล่าวใน  webboard  ด้วย
 
ร่างฉบับที่  1

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลชุมชน

กำหนดให้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก  ดังนี้

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาลเป็นคณะกรรมการสรรหาโดยมีหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล จำนวน 3 – 5 คน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์   ดังนี้

(1)    ผ่านขั้นตอนการเสนอชื่อจากบุคลากรทางการพยาบาล

(2)    มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กพ. กำหนด

(3)    ประวัติการทำงาน ประวัติส่วนบุคคล ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง

(4)    ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

(5)    การประเมินคุณลักษณะเฉพาะ และวิธีอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์ การนำเสนอ การเขียนรายงาน เป็นต้น และกำหนดสัดส่วนของน้ำหนักคะแนน

(6)    อายุ 45 ปี ขึ้นไป (ยกเว้นกรณีไม่มี หรือ มีไม่ครบ 3 คน)

(7)    ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย  หัวหน้าพยาบาล  หรือหัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้างานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี

              เมื่อได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมแล้วให้เรียงลำดับความสำคัญเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจารณา

2. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล พิจารณาคัดเลือกอนุมัติตัวบุคคลที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ แล้วพิจารณาเรียงลำดับตัวบุคคลผู้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล จำนวน 2 – 3 คน  เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นชอบและลงนามก่อนส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

3. ให้จังหวัดส่งผลการพิจารณา รวมทั้งข้อมูลผู้ได้รับคัดเลือกดังกล่าวพร้อมหลักฐานการดำเนินการเพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ดังนี้

(1)    เอกสารข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนรายละ 1 ชุด

(2)    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพร้อมรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหา

(3)     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

(4)    เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการคัดเลือก เช่น ผลการประเมินคุณลักษณะและหรือน้ำหนักคะแนน เป็นต้น 

      4. ถ้ามีเหตุผลความจำเป็น ‘‘คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป และหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข’’ อาจสอบถามเหตุผลและข้อมูลเพิ่มเติม หรืออาจพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลที่จังหวัดเสนอมาว่าผู้ใดเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลได้แล้วเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติตัวบุคคลต่อไป   

                   กรณีที่จังหวัดใด มีหัวหน้าพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ให้จังหวัดนั้นๆ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล ที่ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ เพื่อแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

                   1. อายุการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพยาบาล / รักษาการ                                            

                   2. อายุราชการ

                   3. ภาระงาน (ขนาดจำนวนเตียง)

                   4. ผลงานการพัฒนาคุณภาพ   เช่น ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการพยาบาลของสภาการพยาบาล หรือการประเมินคุณภาพของสำนักการพยาบาล

                   5. อัตราเงินเดือนขั้นต่ำที่สามารถประเมินเป็นพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

 

ร่างฉบับที่  2

เกณฑ์คัดเลือกหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน

 

                 1. กำหนดให้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกโดยกรรมการ ดังนี้

                                1.1 ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลนั้นๆ คัดสรรผู้เหมาะสมทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาขึ้น 1 ชุด แต่งตั้งโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีหน้าที่สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา

                            1.2  แจ้งประกาศรับสมัครจากภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกมาให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา

                                1.3 จัดให้มีคณะกรรมการคัดเลือก  ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเสนอชื่อให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งเห็นชอบตัวบุคคลและลงนามแต่งตั้งต่อไปนี้

                                                1.3.1 นพ.สสจ.ของจังหวัดนั้นๆ      เป็นประธาน

                                          1.3.2 ผอ.รพ.นั้นๆ                          เป็นกรรมการ  

                                                1.3.3 กรรมการบริหารโรงพยาบาลและพยาบาล จำนวน    6    คน   ซึ่ง

                                                  ประกอบด้วย

                                                                (1) ผู้แทนด้านการพยาบาล                                 จำนวน    3    คน

                                                                (2) ผู้แทนจากวิชาชีพอื่น                      จำนวน   3   คน

                                                1.3.4 ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นเลขานุการ (โดยไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน)

                                คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และจัดเรียงตามลำดับความเหมาะสมจากคะแนนตามเกณฑ์ จำนวน 2 – 3 คน นำเสนอผลการคัดเลือกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

                                1.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ  และเสนอสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแต่งตั้ง

                2. คุณสมบัติของบุคคลมีดังนี้

                                2.1 มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด

                                                2.1.1 ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ)

                                 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  10  ปี

                                                2.2.2 ผ่านการศึกษา หรืออบรมด้านการบริหารการพยาบาล หรือการจัดการการพยาบาล  หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่น  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าทีมงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

                3. มีคุณลักษณะเฉพาะของหัวหน้าพยาบาล ดังนี้

                                - มีความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์

                                - มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา

                                - มีความสามารถในการใช้ดุลพินิจ กล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหา

                                - มีลักษณะผู้นำ

                                - มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

                                - การความสามารถในการสร้างทีมงาน

                                - มีบุคลิกภาพที่ดี

                                - มีมนุษยสัมพันธ์

                                - มีความสามารถในการสื่อความหมาย

                                - ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมวิชาชีพ

                4.   อื่นๆ

                                                (1)  มีผลงานด้านพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

                                                (2) อายุ 45 ปีขึ้นไป  (ยกเว้นไม่มีกรณี)

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.