ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
รายงานการประชุมชมรม

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 17  - 18 พฤษภาคม 2553

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด    คน

 1.คณะทำงานได้แบ่งกลุ่มเพื่อสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเป็นระดับชำนาญการพิเศษเพื่อเสนอให้ อกพ. กระทรวงฯเห็นชอบ

2. ประกอบด้วย

1. งานผู้ป่วยนอก

2. งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

3. งานห้องผ่าตัด

4. งานวิสัญญีพยาบาล

5. งานห้องผู้ป่วยหนัก

6. งานห้องคลอด

7. งานผู้ป่วยใน (งานหอผู้ป่วย)

8. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

9. งานพยาบาลจิตเวช

10. งานรักษาพยาบาลชุมชนกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

3. ร่วมพิจารณา หัวข้อการประชุมวิชาการ ซึ่งได้เลือกสถานที่ จังหวัด หาดใหญ่ ในวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2553

โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

                13 ตุลาคม 2553 -  การอภิปลายเรื่องทิศทางสุขภาพไทย

                                                - การบริหารบุคลากร การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นและประเมินบุคลากร

                                                - การบริหารตัวชี้วัดทางการพยาบาลเพื่อการบริหารบุคลากร

14 ตุลาคาม 2553 - สร้างสุขภาพจากการทำงาน

                                 - กฎหมายกับการประเมินพยาบาลวิชาชีพ

                                 - บทบาทเครือข่ายวิชาชีพกับการสร้างงานเข้มแข็ง

 15 ตุลาคม 2553 - ธรรมะสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล

                                 -  บทบาทขององค์กรวิชาชีพ

                                 -  บทบาทผู้มารับบริการทางการพยาบาล กับการสร้างพยาบาลวิชาชีพ

 4. การกำหนดผู้รับผิดชอบ

                                3.1 รับลงทะเบียน ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ (กรรณิกา , เกสร)

3.2 พิธีกร  อยุธยา, สุพรรณบุรี, ยโสธร , ศรีสะเกษ, นครศรีธรรมราช (อรลักษณ์, มธุรส มนัสนันท์ , ศิรินทร์ จินตนา ,อุษา )

                                3.3 เอกสาร กระเป๋า  สกลนคร, ขอนแก่น , สุราษฎร์ธานี , อุดรธานี

                                3.4 การประชุมและประเมินผล  เชียงใหม่ , เชียงราย , ลำพูน , ลำปาง

3.5 ต้อนรับ ลำปาง , แพร่ , พะเยาว์, ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส

3.6 ของที่ระลึกวิทยากร นนทบุรี , อุบลราชธานี , นครศรีธรรมราช , ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส(วิมลจันทร์ , อรวรรณ )

3.7 การเงิน อาหาร

3.8 เตรียมสถานที่ ชุมพร, สุราษฎร์ธานี , กระบี่ , ตรัง , พังงา , สงขลา, (สมใจ)

3.9 หารายได้ ราชบุรี

3.10 โสด ถ่ายรูป  (นายวิทย มงคลวิทสุทธิ์)

3.11 การเงินและอาหาร สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , ระยอง , กาฐจนบุรี , ฉะเชิงเทรา , ยโสธร (ภัชรีย์ พุ่มจันทร์)

                               

                 

 

                                                                                           ฉันทนา  พงษ์แพทย์  ผู้จดรายงานการประชุมCopyright © 2010 All Rights Reserved.