ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน article

 


รายงานการประชุม ชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

วันที่ 21-22  ตุลาคม  2551

ห้องประชุม สำนักการพยาบาล

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

ระเบียบวาระการประชุมที่  1   แจ้งให้ทราบ

1.1.     ค่า ตอบแทนใหม่ พยาบาล 800 บาท แพทย์  1500  บาท เวรบ่าย  250 บาท  เวรดึก  280  บาท ครม. อนุมัติแล้ว หนังสือจากกระทรวงจะออกตามมาทีหลัง

ระเบียบวาระการประชุมที่  2    เรื่องติดตาม

2.1.  การนำเสนอการจัดทำคู่มือบริหารทางการพยาบาลโดยมีอาจารย์นวลขนิษฐ์ เป็นผู้วิพากษ์

       การนิเทศทางการพยาบาล

       การบันทึกทางการพยาบาล

       การบริหารความเสี่ยงทางการพยาบาล

       เกณฑ์การจำแนกผู้ป่วย

ระเบียบวาระการประชุมที่  3  เรื่องปรึกษาหารือ

3.1.        การกำหนดระเบียบชมรมใหม่เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาให้เป็นรูปธรรม ในด้านการช่วยเหลือสมาชิกด้านต่างๆ  เช่น หน่วยงานพยาบาล ดีเด่น ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา

3.2.       การเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลนานาชาติ  ปี 2551  วันที่ 11-13  พฤศจิกายน 2551 ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์ ประธานเสนอสนับสนุนค่าลงทะเบียน 3  ท่าน ฯละ  3,200 บาท รวม  9,600 บาท

ประกอบด้วย   ประธาน, ที่ปรึกษา คุณกรรณิกา,อ.นวลขนิษฐ์    

3.1.1.1.      สำหรับในการประชุมปี 2552  ที่ประเทศอินโดนีเซีย ( บาหลี )    ให้คณะกรรมการบริหารชมรมสมัครได้ โดยมีชมรมสนับสนุน(จำนวนเงินยังไม่แจ้ง ) 

3.1.1.2.       ปี 2553 ที่เพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย 

3.2.        การจัดประชุมวิชาการประจำปี 30 มีนาคม – 1  เมษายน  2552  สถานที่ เอเชีย ราชเทวี

คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดประชุมวิชาการประจำปี  2552

1.        ลงทะเบียน    

1.1.                      นางจงกล   อินทรสาร                   รพ.บางปะหัน   จ.อยุธยา 

1.2.                       นางจันทนา  ชุนฉาย                     รพ.ท่าหลวง      จ.ลพบุรี 

1.3.                       นางนฤมล  วงษ์ตระหง่าน            รพ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร

1.4.                       นางเรืองศิริ  ไกรคง                      รพ.วัดโบสถ์       จ.พิษณุโลก 

1.5.                       นางสุมล   สายอุ่นใจ                     รพ.วิเชียรบุรี      จ.เพชรบูรณ์   

1.6.                       นางจินตนา   เปี่ยมฤกษ์                รพ.บางบาล       จ.อยุธยา

2.        ประชาสัมพันธ์      

2.1.                        นางจันทร์เพ็ญ  รัฐวินิจ                รพ.บางบัวทอง      จ.นนทบุรี

2.2.                        นายวิทย์  มงคลวิสุทธ์                  รพ.บ้านหลวง        จ.น่าน           

3.        เอกสาร  

3.1.                      นางวราพร  ศรีแก้ว                            รพ.ด่านขุนทด        จ.นครราชสีมา

3.2.                      นางชุมศรี  ชุมเกต                             รพ.ลำปรายมาศ       จ.บุรีรัมย์

3.3.                      นางสาวรานี  วิริยะเจริญกิจ               รพ.คำตากล้า            จ.สกลนคร

3.4.                      นางสาวรุ่งนภางค์  รัตนกถิกานนท์    รพ.พันโคน              จ.สกลนคร

3.5.                      นางอินทิรา   สมบูรณ์พันธ์                 รพ.อาจสามารถ       จ.ร้อยเอ็ด

3.6.                        นางเกษร      วรรณมหินทร์

4.        อาหาร สถานที่

4.1.                      นางชุติมา  ภิญโญ                              รพ.เขาย้อย               จ.เพชรบุรี

4.2.                      นางภัชรีย์    นุ่มจันทร์ 

4.3.                      นางณัฎฐา  สิมทธากร                       รพ.กระทุ่มแบน        จ.สมุทรสาคร

4.4.                       นางภารดี       สนรักษา                      รพ.ท่าม่วง                จ.กาญจนบุรี

4.5.                        นางนพวรรณ  ชเลสุวรรณ                 รพ.บางพลี               จ.สมุทรปราการ

5.        ติดต่อวิทยากร

5.1.                        นางวิมลจันทร์      สาริวงษ์จันทร์     รพ.บางใหญ่       จ.นนทบุรี  

5.2.                        นางประกายทิพย์  เหล่าประเสริฐ     รพ.บ้านไผ่         จ. ขอนแก่น

5.3.                         นางสุชาดา  ลาสอน                         รพ.หนองแสง     จ.อุดรธานี                        

6.        พิธีกร , พิธีการ  โสต  เก็บภาพ  

6.1.                      นางเอมอร  เรือนชัย                          รพ.ฝาง               จ.เชียงใหม่

6.2.                      นางนิภาพรรณ   แสงอินทณ์             รพ.สามชุก         จ.สุพรรณบุรี

6.3.                       นายอาคม  มีเมล์                               รพ.วังเหนือ        จ.ลำปาง 

6.4.                        นางสาวศรีสุดา  ลัพธวรรณ              รพ.มายอ            จ.ปัตตานี 

6.5.                         นางสาวอรุณวรรณ  เชิดเกียรติเจริญ  รพ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

7.        ต้อนรับวิทยากร

7.1.                        นางอรวรรณ  รัตนวิจักษ์            รพร.เดชอุดม          จ.อุบลราชธานี

7.2.                        นางกรรณิกา   ปัญญาอมรวัฒน์  รพ.ชัยบาดาล         จ.ลพบุรี

7.3.                        นางฉันทนา     พงษ์แพทย์

7.4.                        นางอรลักษณ์     แพทย์ชีพ           รพ.อุทัย                 จะ.อยุธยา

8.         ผู้เข้าประชุม

8.1                        นางจิราพร  รักษายศ              รพร.ฉวาง               จ. นครศรีธรรมราช 

8.2.                       นางสุดจิต   แก้วสุขศรี           รพ.ระโนด               จ. สงขลา 

8.3.                      นางสาวรุ่งทิพย์  ฉัตรสุรรณ   รพ.รามัน               จ. ยะลา  

8.4.                       นางสาวศุภกร    ถิ่นแก้ว          รพ.ควนกาหลง     จ.สตูล 

8.5.                       นางประไพ        ธนะชัยขันธ์    รพ.วังวิเศษ          จ.ตรัง                                   

9.        บูท 

8.1.                        นางฤดี         เฟื่องผาสุก            รพ.เจ็ดเสมียน    จ.ราชบุรี                                       

10.     บอร์ด วิชาการ  

9.1.                       นางนิ่มนวล  ทรงจิตต์รัตน์          รพ.พนัสนิคม         จ.ชลบุรี

9.2.                       นางสาววรรณา   ไชยวัฒน์             รพ.บ้านค่าย          จ.ระยอง

9.3.                        นางภัชรีย์    พุ่มจันทร์               รพ.บางประกง           จ.ฉะเชิงเทรา

9.4.                        นางวันเพ็ญ  เจริญผล              รพ.กาญจนดิษฐ์         จ.สุราษฎร์ธานี

9.5.                         นางเปรมศรี     สาระทัศนานันท์   รพร.ด่านซ้าย           จ.เลย               

11.     วิชาการและประเมินผล

11.1.                      นางมธุรส     จันทร์แสงศรี        รพ.ด่านช้าง                   จ.สุพรรณบุรี 

11.2.                       นางดวงใจ   ด้วงพิบูลย์               รพ.ท่าแซะ                   จ.ชุมพร

11.3.                        นางสาวอัจฉรา   ชูกำลัง               รพ.กะปง  ชัยพัฒนา   จ.พังงา

 11.4.                      นางมณฑ์นภา       ลูกจันทร์          รพ.คลองท่อม             จ.กระบี่ 

11.5.                       นางประกายทิพย์  เหล่าประเสริฐ  รพ.บ้านไผ่                 จ.ขอนแก่น        

 

3.4.  การจัดการประชุมของคณะกรรมการ

3.4.1     23-24   ธันวาคม  2551

                   3.4.2     10-11  กุมภาพันธ์  2552  นำเสนอ หัวข้อ การบันทึกทางการพยาบาล และ การ

                                ประเมินคุณภาพการพยาบาลของสภาการพยาบาล

                   3.4.3.    9-10  มิถุนายน  2552

                   3.4.5.    4-5  สิงหาคม  2552

ตารางการจัดประชุมวิชาการประจำปี 30 มีนาคม – 1  เมษายน  2552  สถานที่ เอเชีย ราชเทวี

 

วัน เดือน ปี

08.30 น -  10.05 น

10.30 น. - 12.00 น

พักรับประทานอาหาร

13.00 น -  15.00 น

15.30 น - 16.30 น

30
มี.ค. 2551

พิธีเปิด บรรยายพิเศษ เรื่อง ความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาลกับระบบราชการใหม่ โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข การบูรณาการ HA สู่PMQA (อ. เรวดี ศิรินคร / ดร. สมสมัย สุธีรศานติ์) บุคลิกภาพกับการพยาบาลที่ประทับใจ           
     
อ.เรณู  มิ่งพันธ์  รพ.กาฬสินธุ์
บุคลิกภาพกับการพยาบาลที่ประทับใจ           
  
อ.เรณู  มิ่งพันธ์  รพ.กาฬสินธุ์
31
มี.ค. 2551
Magnet Hospital
ดร. อภิญญา จำปามูล  (ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์)
Magnet Hospital
ดร. อภิญญา จำปามูล (ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์)
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงาน           
                               
แม่ชีศันสนีย์ 
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงาน            
               
แม่ชีศันสนีย์ 
1  
เม.ย. 2551
ศาสตร์และศิลป์ในการบริการพยาบาลกับภูมิปัญญาตะวัออก                                      
อ. ภานุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล
ศาสตร์และศิลป์ในการบริการพยาบาลกับภูมิปัญญาตะวัอก                                      
อ. ภานุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล
เสวนา เรื่อง "บริหารอย่างไรให้มีความสุข"   ผอ. สำนักการพยาบาล/                    อ. ลดาวัลย์ รวมเมฆ ผู้ดำเนินการเสวนา โดย คุณศิริวันต์ ยิ้มเลี้ยง หน.พยาบาล รพ. พิจิตร อภิปราย ปัญหาทั่วไปพิธีปิดการประชุม     โดย ผอ.สำนักการพยาบาล

 

 

 

 

                                                                                               
สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล
ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม article
พลังวิชาชีพพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชมรมพยาบาลน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย article
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 article
ไฟไหม้บ้านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ วอดทั้งหลัง article
ภาพการประชุมวิชาการประจำปี2553 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล มอบรถตู้ให้สำนักการพยาบาล article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล จ.น่าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ article
ด่วน..ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลทุกจังหวัดสมัครเข้าประชุมวิชาการของ สำนักงานปลัดกระทรวง article
รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552 article
พยช.ชัยพันธ์ วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกความในใจหลังเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ผลสรุปจากการพบเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค. 2552 article
กำหนดการเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค.2552 article
ความเป็นธรรมในวงการสาธารณสุขสำหรับวิชาชีพพยาบาล article
ข่าวดี กพ.อนุมัติซี 8 แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ article
ด่วน..ขอข้อมูล GIS พยาบาล ส่งภายใน 15 มิ.ย.2551 article
ด่วน ตัวแทนพยาบาลจังหวัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะเกษียณส่ง 28 ก.พ.2552 article
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็น สว. article
จำนวนหัวหน้าพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับพิจารณาระดับ8แยกรายเขต article
ความคืบหน้าแนวทางการกำหนดหัวหน้าพยาบาลระดับ 8 article
ด่วนมาก 28 พ.ย. 2550 รพ.หนองวัวซอและรพช.ห้วยเกิ้งเตรียมตัวรับการประเมินจาก กพ.ด่วน article
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ...และสาระสำคัญ article
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนพบท่านปลัด กสธ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
วงการวิชาชีพการพยาบาลสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ article
ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด article
คุณอาคม มีเมย์ มอบรายได้จำหน่ายซีดีเพลง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.