ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ประวัติและระเบียบ

                                                             ข้อมูลเกี่ยวกับชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

     ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่  เดือนพฤษภาคม  2547 สำนักงานตั้งอยู่ที่ สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี  โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 ๑.    พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน
๒. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการพยาบาล
 ๓.   เป็นศูนย์กลางในการประสานข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการพยาบาล
๔.  เป็นตัวแทนผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเพื่อพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
สมาชิกชมรมมี ๓ ประเภท
 ๑.สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่ ผู้ทรงคูณวุฒิซึ่งคณะกรรมการชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
๒.สมาชิกสามัญ ได้แก่ หัวหน้าพยาบาล หรือหัวหน้างานที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการพยาบ
โรงพยาบาลชุมชนและเป็นสมาชิกสภาการพยาบาลและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล  
 ๓. สมาชิกสมทบ ได้แก่ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการพยาบาลและกลุ่มงานอื่นๆที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและเป็นสมาชิกสภาการพยาบาลและมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
 การเป็นสมาชิกสามัญกระทำได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครและมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชมรม ส่วนสมาชิกกิตติมศักดิ์นั้น คือ ผู้ที่ได้รับเชิญเป็นสมาชิกตามมติของคณะกรรมการชมรม
 สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมของชมรมในฐานะกรรมการชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนตามระเบียบข้อบังคับ  มีสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและให้ข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนสมาชิกชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน และเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับชมรมตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น  เช่น การเข้าร่วมการประชุมวิชาการของชมรม ซึ่งจะจัดประชุมวิชาการอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง
  ปัจจุบันชมรมผู้บริหารการพยาบาลมีสมาชิกสามัญ  5,280  คน
  คณะกรรมการบริหารชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  ประกอบด้วย
 ๑.๑ กรรมการจากการแต่งตั้ง คือ บุคคลที่คณะกรรมการชมรมผู้บริหารการพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชนเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๕ คน มีวาระตามคณะกรรมการแต่ละชุด
       ๑.๒   กรรมการสรรหา  ประกอบด้วย
ก.   คณะกรรมการชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ระดับจังหวัด  
ได้แก่หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ๑ คน
ข. คณะกรรมการชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน   ระดับเขต 
ได้แก่ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต ๑ คน โดยคัดเลือกจากตัวแทนระดับจังหวัดและจังหวัดใดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตให้คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดทดแทนอีก ๑ คน
              คณะกรรมการบริหารชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนมาจากคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัดและระดับเขตๆละ ๒ คน  และให้คณะกรรมการบริหารชมรมที่มาจากแต่ละเขต/จังหวัดคัดเลือก ตัวแทนขึ้นมา  ๑ คน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
              คณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  ๒  ปี และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า ๑ คราวไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการที่ได้รับเลือกให้คงไว้ ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการชุดเดิม หากคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกให้คงไว้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการติดต่อกันไม่ได้  โดยในวาระที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙) นางกรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์   หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานชมรมคนแรก  ในวาระที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๑)  นางสิริเกศ   ผดุงโรจน์วิทย์  หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอู่ทองได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมการ 
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
๑. ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการชมรมฯ
๓. กำหนดอำนาจหน้าที่และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการชมรมฯในแต่ละตำแหน่ง
ให้ชัดเจน
๔. พิจารณาสมาชิกภาพของสมาชิกชมรมฯ
๕.เป็นตัวแทนของสมาชิกชมรมฯในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรวิชาชีพพยาบาลและ
องค์กรอื่น ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
         คณะกรรมการบริหารชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจัดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน
และจัดประชุมผู้แทนระดับจังหวัดและระดับเขต ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม ของทุกปี
กิจกรรมของชมรม
๑. สนับสนุนด้านวิชาการแก่สมาชิก
        ๑.๑ จัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  โดยจัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี  ปีละ 1 ครั้ง  ในเดือนเมษายน  ของทุกปี
         ๑.๒ เป็นองค์กรกลางในการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลชุมชนพัฒนาด้านศักยภาพ ด้านบริหารการพยาบาลและส่งเสริมการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม ในวันสำคัญต่าง ๆ
๒.  ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสื่อสารและประสานงานกับมวลสมาชิก
  ๓. ช่วยเหลือกรณีสมาชิกประสบปัญหาได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
  ๔.  การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกตามมติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการก่อตั้งชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

   
   เขต คณะกรรมกรรมการก่อตั้ง ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
1 3 นางพรรณี     สิงห์ธรรมรักษ์ หัวหน้าพยาบาล รพ.ตาคลี นครสวรรค์ 01-7856467  
2 4 นางอุษา      เภานิบล หัวหน้าพยาบาล รพ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01-9136617 peusa91@hotmail.com
3   นาง จงกล    อินทสาร หัวหน้าพยาบาล รพ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา    
4   นาง อรลักษณ์ แพทย์ชีพ หัวหน้าพยาบาล รพ. อุทัย พระนครศรีอยุธยา    
5   นางจินตนา  เปี่ยมฤกษ์ หัวหน้าพยาบาล รพ. บางบาล พระนครศรีอยุธยา    
6   นางวิมลจันทร์     สาริวงศ์จันทร์ หัวหน้าพยาบาล รพ.บางใหญ่ นนทบุรี 09-0021319  
7   นาง จันทร์เพ็ญ รัฐวินิจ หัวหน้าพยาบาล รพ บางบัวทอง นนทบุรี    
8   นาง ฉันทนา พงษ์แพทย์ หัวหน้าพยาบาล รพ ไทรน้อย นนทบุรี    
9 5 นางกรรณิกา     ปัญญาอมรวัฒน์ หัวหน้าพยาบาล รพ.ชัยบาดาล ลพบุรี 09-6158496 kan_nurse@hotmail.com
10   นาง เกษร วรรณมหินทร์ หัวหน้าพยาบาล รพ ลำสนธิ ลพบุรี    
11 6 นางสิริเกศ     ผดุงโรจน์วิทย์ หัวหน้าพยาบาล รพ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 01-7447404 uthospital_sknurse@yahoo.co.th
12   นางนิภาพรรณ แสงอินทร์ หัวหน้าพยาบาล รพ สามชุก สุพรรณบุรี    
13   นาวชวนพิศ  ศิริไพบูลย์ หัวหน้าพยาบาล รพ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี    
14   นางจินตนา     สุวรรณทัต หัวหน้าพยาบาล รพ.กระนวน ขอนแก่น 01-8725974  
15 14 นางอรวรรณ    รัตนวิจักขณ์ หัวหน้าพยาบาล รพ.เดชอุดม อุบลราชธานี 045-3611334  01-7252855 orawan_nurse@hotmail.com
16 18 นางสาวศรีสุดา    ลัพธวรรณ หัวหน้าพยาบาล รพ.มายอ ปัตตานี 09-1972110 s.lupthawan@yahoo.com
17   นางประณีตศิลป์    เชาวน์ลักษณ์สกุล หัวหน้าพยาบาล รพ.สันป่าตอง    เชียงใหม่ 01-7160499 Tokhunyoo@yahoo.com
18   นางฤดี     เนื่องผาสุข หัวหน้าพยาบาล รพ.เจ็ดเสมียน ราชบุรี 032-305396-100   015724289 dee7m@hotmail.com
19   นางสุพัตรา  ชัยรุ่งเรืองปัญญา หัวหน้าพยาบาล รพ.ปากท่อ ราชบุรี    
20   นางสุวรรณ  ลอพิริยะกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.อู่ทอง สุพรรณบุรี    Copyright © 2010 All Rights Reserved.