ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ประธานชมรม
 
          ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน

 


พว.กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
ประธานชมรมฯปี2547-2549 


พว.สิริเกศ ผดุงโรจน์วิทย์
ประธานชมรมฯปี 2549-2550


พว.วิมลจันทร์  สาริวงค์จันทร์
ประธานชมรมฯปี 2551-2552


 

     พว.จงกล อินทสาร
ประธานชมรมฯปี 2554 - 2555และ2556-2557

พว.เรืองศิริ  ไกรคง
ประธานชมรมฯปี 2558 - 2559และ2560-2561 

 พว.มธุรศ  จันทร์แสงศรี
ประธานชมรมฯปี 2562-2563

 

 


โครงสร้างการดำเนินงานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

 

ที่ปรึกษาชมรมฯ                  ดร.กาญจนา  จันทร์ไทย

                                                 น.ส.ส่งศรี  กิตติรักษ์ตระกูล 

                                                นางนวลกนิษฐ์  ลิขิตลือชา

นางกรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์

นางอรวรรณ  รัตนวิจักษ์

ประธานชมรมฯ                  นางวิมลจันทร์  สาริวงศ์จันทร์

รองประธานชมรมฯ           นางจงกล  อินทสาร

รองประธานชมรมฯ           นางเรืองศิริ  ไกรคง

เลขานุการ                             นางจันทร์เพ็ญ  รัฐวินิจ

รองเลขานุการ                      นางฉันทนา  พงษ์แพทย์

เหรัญญิก                               นางภัชรีย์  พุ่มจันทร์

ผู้ช่วยเหรัญญิก                     นางนพวรรณ  ชเลสุวรรณ

ประชาสัมพันธ์                    นางเอมอร  เรือนชัย   (ภาคเหนือ)

                                                นางอรลักษณ์  แพทย์ชีพ    (ภาคกลาง)

                                                นางสาวศรีสุดา  ลัพธวรรณ    (ภาคใต้)

                                                นางสาวรานี  วิริยะเจริญกิจ     (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

                                                นางสาววรรณา  ไชยวัฒน์    (ภาคตะวันออก)

นายทะเบียน                         นางเรืองศิริ  ไกรคง

นางกรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์

นางเกษร  วรรณมหินทร์

กรรมการวิชาการ                นางนิภาพรรณ  แสงอินทร์

                                                นางนฤมล  วงศ์ตะหง่าน

                                                นายอาคม  มีเมล์

                                                นางสมใจ  ด้วงพิบูลย์

                                                นางวันเพ็ญ  เจริญผล

กรรมการจัดหารายได้         นางจินตนา  เปี่ยมฤกษ์

                                                นางฤดี  เนื่องผาสุข

กรรมการสวัสดิการ             นางสุมล  สายอุ่นใจ

                                                นางชุมศรี  ต้นเกตุ

 

กรรมการประสานงาน

                                สำนักการพยาบาล               นางอรลักษณ์  แพทย์ชีพ

                                สภาการพยาบาล                  นางเรืองศิริ  ไกรคง

                                สปสช.                                   นางจงกล  อินทสาร

                                กพ.                                         นางจันทนา  ชุนฉาย

                                สสส.                                      นางจันทร์เพ็ญ  รัฐวินิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
                                             


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.