ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
เอกสารบรรยายวิชาการ 2566

 เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

 

เอกสารการประชุม วิทยากร file download
การพยาบาล:ระบบสุขภาพไทยในอนาคต ศาสตราภิชาน นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย Art of Living (27 มิย 66 ระยอง พยาบาล).pdf
โรงครัว รพ.โซ่พิสัย ผอ.รพ.โซ่พิสัย www.youtube.com/watch
 เส้นทางก้าวหน้าสำหรับพยาบาลวิชาชีพ  ผอ.กองการพยาบาล  เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ260666.pdf
มาตรฐานที่สำคัญ  อ.ชณิภาดา  ความปลอดภัย พยาบาล.pdf
 คลินิกพยาบาลชุมชน  อ.อรรศวรรณ  คลินิกพยาบาล_อ_อรรศวรรณ.pdf
 คลินิกพยาบาล  อ.อรรจจิมา  คลินิกการพยาบาล_อ_อรรจจิมา.pdf
 แนวโน้มการพยาบาลผู้สูงอายุ  รศ.ดร.สุจิตรา  แนวโน้มการพยาบาลผู้สูงอายุ.pdf
 การบริหารยาด้วย E-MAR  ดร.ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์  www.youtube.com/watch
 เครือข่ายพยาบาล  อ.สมใจ ด้วงพิบูลย์  เครือข่ายพยาบาล.pdf
 ระบบสุขภาพในอนาคต  นพ.จเด็จ  PPT เสนอระบบสุขภาพในอนาคต_นพ_จเด็จ(4).pdf
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.