ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม article

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารเย็นกับชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและพย.จงกล อินทสาน ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ถือโอกาสขอความเป็นธรรมต่อวิชาชีพพยาบาลกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มกราคม 2555 ณ กระท่อมเจ้าพระยารีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนร่วมกับสำนักการพยาบาล จัดการประชุมเพื่อทบทวนภารกิจกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนด้านการจัดการสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม  2555 ณ กระท่อมเจ้าพระยารีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยขอความอนุเคราะห์จากท่านวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นดังนี้


1.  ความก้าวหน้าของหัวหน้าพยาบาล ในระดับชำนาญการพิเศษ ดังนี้         
     ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     ที่เหลืออีกจำนวน ๓๖๑ คน เป็นหัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โดยไม่ต้องใช้ตำแหน่งว่างมายุบรวม
2. การบรรจุนักเรียนทุนพยาบาลและพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นข้าราชการดังนี้
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
      ๑.พยาบาลที่เป็นนักเรียนทุนและเป็นลูกจ้างชั่วคราวในระบบอีกประมาณ ๖,๑๕๐ รายที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ ซึ่งการบรรจุ พยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการจะสามารถแก้ไขภาวะขาดแคลนพยาบาล
ให้บริการกับประชาชนทุกระดับได้ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบเรื่องการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ
     ๒.ตำแหน่งที่ใช้ในการบรรจุเป็นตำแหน่งที่ตัดคืนจาก กรณีมีผู้เกษียณ ลาออก เสียชีวิต ทำให้ตำแหน่งที่  มีจำนวนน้อยกว่าความต้องการพยาบาลที่แท้จริง
    ๓.การลงทุนในการผลิตของสถาบันพระบรมราชชนก มีนโยบายการผลิตเพื่อสนับสนุนการให้บริการในกระทรวงสาธารณสุข แต่กลับพบว่าผลิตมาแล้วไม่มีตำแหน่งรองรับทำให้พยาบาลที่จบไปปฏิบัติงานที่อื่น  จึงทำให้ไม่เกิดการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข
    ๔.ภาระเงินบำรุงของหน่วยงานที่ต้องจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือค่าตอบแทนล่วงเวลา ของพยาบาล เป็นสิ่งสะท้อนปัญหาความขาดแคลนกำลังคนที่ยังคงมีอยู่
    ๕.ความขาดแคลนกำลังคนส่งผลให้หลายโรงพยาบาลที่มีปัญหาภาระเงินบำรุง  ลดการให้บริการและใช้การส่งต่อ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงความไม่พร้อมของอัตรากำลังในการให้บริการ
ข้อเสนอ
    ๑.ขอให้ทบทวนมติ กพ. ที่กำหนดให้สายงานพยาบาล เป็นสายงานวิชาชีพที่ไม่ขาดแคลน เพราะขัดแย้งกับสภาพความเป็นจริง
    ๒.ให้มีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ ตามกรอบอัตรากำลัง ( GIS) เพื่อบรรจุลูกจ้างพยาบาล และให้มีการทบทวนเรื่องตำแหน่งข้าราชการ กับภาระงานทุกปี
    ๓.หากไม่สามารถกำหนดตำแหน่งใหม่รองรับควรมีการกำหนดงบประมาณ ค่าจ้างรองรับเพื่อให้เกิดการกระจายกำลังคนและลดภาระเงินบำรุงโรงพยาบาล

   3.  ขอให้ทบทวนค่าตอบแทน ดังนี้
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
       1.จากหนังสือฉบับดังกล่าวได้นำมาซึ่งความขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อน และในปี 2554  เมื่อไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบดังกล่าวและมีหนังสือที่ สธ.0205.02.4/9581 ลงวันที่ 14 กันยายน 2554 ให้สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบดังกล่าวจากเงินบำรุง ยิ่งมีผลให้สถานะเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนขาดสภาพคล่อง ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในภาพรวม 
      2.เกิดความไม่เป็นธรรมต่อบุคลากร ในโรงพยาบาลที่มีสถานะเงินบำรุงขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ขณะที่บางโรงพยาบาลมีสถานะการเงินดี สามารถจ่ายได้  ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับทุกคนจากการจ่ายแบบเหมาจ่ายตามพื้นที่ นอกจากนี้การจ่ายตามระเบียบนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพสาธารณสุขอย่างเห็นได้ชัด
     3.ผลลัพธ์ที่เกิดไม่คุ้มค่าคุ้มทุน แม้นจะพบว่ามีจำนวนแพทย์ ทันตแพทย์ เพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลชุมชน แต่กลับพบว่าศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และยังมีการจำกัดจำนวนผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อการบริการ
     4.การจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน จะส่งผลให้ทุกวิชาชีพมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการที่สอดคล้องกับภาระงานและค่าตอบแทนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้รับบริการ

ข้อเสนอ
     1.เร่งรัดให้มีการทบทวนระเบียบค่าตอบแทนตาม หนังสือที่ สธ.0201.042.1/ว994  และหนังสือที่ สธ.0201.042.1/ว100  และ ให้มีการประกันผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพ
     2.ปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนที่สะท้อนผลงานหรือตามภาระงาน    โดยมีคณะกรรมการในการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่มาจากทุกวิชาชีพ ทุกระดับสถานบริการ เพื่อช่วยให้การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดให้มีการนำสู่การปฏิบัติ
    3.ให้มีการศึกษาผลกระทบที่เกิดกับผู้รับบริการและประชาชนในการเข้าถึงบริการ การลดระยะเวลาของการเข้ารับบริการ การลดผลกระทบที่เกิดจากการบริการ การส่งต่อ การปฏิเสธการให้บริการ เทียบเคียงกับงบประมาณที่ใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน
   4.ให้มีการศึกษาผลกระทบกับเงินบำรุงโรงพยาบาลเทียบเคียงกับผลลัพธ์ของการให้บริการที่เกิดขึ้น  และเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ

   นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า ได้ทราบความเดือดร้อนของวิชาชีพพยาบาลมาตลอดและจะเร่งรัดในการดำเนินการโดยให้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าภายใน 2 เดือน ส่วนการบรรจุนักเรียนทุนพยาบาลและพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว นายกรัฐมนตรีซึ่งมาตรวจเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุขและได้แจ้งให้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการภายใน 2 ปี
สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล
ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ article
พลังวิชาชีพพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชมรมพยาบาลน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย article
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 article
ไฟไหม้บ้านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ วอดทั้งหลัง article
ภาพการประชุมวิชาการประจำปี2553 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล มอบรถตู้ให้สำนักการพยาบาล article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล จ.น่าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ article
ด่วน..ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลทุกจังหวัดสมัครเข้าประชุมวิชาการของ สำนักงานปลัดกระทรวง article
รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552 article
พยช.ชัยพันธ์ วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกความในใจหลังเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ผลสรุปจากการพบเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค. 2552 article
กำหนดการเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค.2552 article
ความเป็นธรรมในวงการสาธารณสุขสำหรับวิชาชีพพยาบาล article
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน article
ข่าวดี กพ.อนุมัติซี 8 แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ article
ด่วน..ขอข้อมูล GIS พยาบาล ส่งภายใน 15 มิ.ย.2551 article
ด่วน ตัวแทนพยาบาลจังหวัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะเกษียณส่ง 28 ก.พ.2552 article
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็น สว. article
จำนวนหัวหน้าพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับพิจารณาระดับ8แยกรายเขต article
ความคืบหน้าแนวทางการกำหนดหัวหน้าพยาบาลระดับ 8 article
ด่วนมาก 28 พ.ย. 2550 รพ.หนองวัวซอและรพช.ห้วยเกิ้งเตรียมตัวรับการประเมินจาก กพ.ด่วน article
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ...และสาระสำคัญ article
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนพบท่านปลัด กสธ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
วงการวิชาชีพการพยาบาลสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ article
ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด article
คุณอาคม มีเมย์ มอบรายได้จำหน่ายซีดีเพลง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.