ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
เอกสารประชุม2559

เอกสารการประชุมวิชาการชมรมผู้บริหารการพยาบาลประจำปี 2559 "Nurse's Power:Strong Together" ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสตาร์ จ.รอบยอง

เอกสารเรื่อง

วิทยากร

Download

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของชมรม พว.กรรณิการ์ http://www.mediafire.com/download/g2p65m6bei805e2/2559__%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%9E%E0%B8%A7.%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pptx
นโยบายกระทรวงฯ นพ.สมศักดิ์ http://www.mediafire.com/download/ed4mjw63v6992d1/nurse_16_06_%E0%B8%99%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_15%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.2559.pptx
ความคาดหวังต่อวิชาชีพพยาบาล นพ.เกรียงศักดิ์ http://www.mediafire.com/download/ppdak24tlx5wsb4/NurseRayongR_%E0%B8%99%E0%B8%9E.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_14%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.2559.pptx
พยาบาลกับสื่อออนไลน์ อ.พีระวัฒน์ http://www.mediafire.com/download/xm0hvmu4vtasxnm/TR_TV_22Social_presentation59.pdf
การคุ้มครองบุคลากรสาธารณสุข นพ.เมธี http://www.mediafire.com/download/7z7bead9198t3z5/Working_Time_Regulation_NS_%E0%B8%99%E0%B8%9E.%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5.ppt
การจัดการความขัดแย้ง นพ.ไพศาล http://www.mediafire.com/download/lcc5of5ycwcx1ra/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87_%E0%B8%99%E0%B8%9E.%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5.pptx
ถอดบทเรียน ม.41 นพ.รัฐพล http://www.mediafire.com/download/u7ax2rxid5iweyh/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%99%E0%B8%9E.%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pptx
พยาบาลกับความเป็นหนึ่งเดียว ดร.กาญจนา http://www.mediafire.com/download/ihebhbn44jcj6q0/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2.ppt
ศีล5 นพ.ปพน http://www.mediafire.com/download/0yw1p6y9yg4u1m0/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5_5.pptx
สมาธิ นพ.ปพน http://www.mediafire.com/download/bcapkzz3ez3iwxt/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.pptx
สัมมา อะระหัง นพ.ปพน http://www.mediafire.com/download/yjudkg6u4jfhhfz/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%87.pptxCopyright © 2010 All Rights Reserved.