ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
เอกสารประชุมศูนย์ฯจ.แพร่
เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการหลักประดันสุขภาพในหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน ระยะที่ 2 วันที่ 18-19 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่

รายการ

วิทยากร

เอกสารดาว์นโหลด

ก้าวไปด้วยกันฯ อ.ทิพย์วรรณ หอวิจิตร http://www.mediafire.com/view/b6g7s9p2uj628s9/%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88.%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88__18_%E0%B8%A1.%E0%B8%84._59.pptx_%5B%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%5D.pptx
บทบาทและความท้าทาย อ.ดวงนภา พิเชษฐ์กุล http://www.mediafire.com/view/e2ndoeejw4jx76y/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF_%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88._590118.ppt
ก้าวไปด้วยกันฯ อ.พีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์ http://www.mediafire.com/view/33lz6k59zpk6wbc/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pptx
ก้าวไปด้วยกัน อ.มยุเรศ แลวงค์นิล http://www.mediafire.com/download/gu1118noe7ri5ku/%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD__%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88__18_%E0%B8%A1.%E0%B8%84._59.pot
update ข้อมูลสำคัญฯ อ.พรหมมินทร์ หอมหวล http://www.mediafire.com/view/a9fn6nb89addtfg/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B9%91%E0%B9%98_%E0%B8%A1%E0%B8%84_%E0%B9%95%E0%B9%98.pdf
แนวทางการจ่ายฯ อ.พนมวัลย์ บุณยมานพ http://www.mediafire.com/view/6vtlf6uebrqunlj/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_NCH_%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93_2559%282%29.pptx
อ.พนมวัลย์ บุณยมานพ http://www.mediafire.com/view/kryg28o39ds9fu0/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5_59_UC_%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%8A.pptx
ถอดบทเรียนฯ อ.ชุติมา นาคง http://www.mediafire.com/view/89z4y41yzgvrt2b/%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19-20_%E0%B8%A1.%E0%B8%84.59%282%29.pptx


Copyright © 2010 All Rights Reserved.