ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
เอกสารการประชุมวิชาการ2557

เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี 2557
การปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ยั้งยืน:อนาคตความก้าวหน้าวิชาชีพพยาบาล
ระห่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

เนื้อหาเอกสารวิชาการ

 file download

Stem cells https://www.mediafire.com/?rwrs1rd0b9mczge
 อาหารและโภชนการส่งเสริมสุขภาพ :ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ https://www.mediafire.com/?811uvxg98f9yym1
How to Prevent Female Cancers:Dr. Wandee Areerak https://www.mediafire.com/?uqzconinq61u0ck

องค์กรวิชาชีพกับการสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ:สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
:รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์

https://www.mediafire.com/?7pf8bwm1ved4mvy
 การสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพ:  อ.นวลขนิษฐ์  ลิขิตลือชา https://www.mediafire.com/?7hdmt2mk8j6nuww
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อป้องกันการฟ้องร้อง :อ.อนุชา กาศลังกา https://www.mediafire.com/?qyyhsuwdyubbpaa
แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม : นพ.วพันธ์ศักดิ์  ศุกระฤกษ์ https://www.mediafire.com/?bbln3luqpqt2bwf
minitize : อ.ยุวดี  บุญครอง https://www.mediafire.com/?dbhijbqw33hhxey
การบริหารงานบุคคล  : อ.อัจฉรา


life coaching :อ.จีรนันท์   หลายพูนสวัสดิ์และอ.ณฐ   ด่านนนทธรรม

http://www.mediafire.com/download/tpynny7fp55002r

https://www.mediafire.com/?clsbcs2521qdvs8Copyright © 2010 All Rights Reserved.