ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ผู้สมัครสภาการพยาบาล

ขอความอนุเคราะห์มายังหัวหน้าพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศ
โปรดเลือก
ทีมชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน 16 คนยกทีม
เข้าสู่ทำเนียบสภาการพยาบาล
เบอร์ 5 -9 -16 -18 - 27- 37- 39 -41-43-50-64-68-72-79-81-86

 


หมายเลข 5
นายอนุสิษฐ์        เป็งแก้ว


หมายเลข 9    
นส.วราภรณ์  กวีวิทยาภรณ์


หมายเลข 16  
นายวิทย์     มงคลวิสุทธิ์
หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านหลวง- ภูเพียง
จังหวัดน่าน
www.nursebl.com

 
หมายเลข18  
อาจารย์พรจันทร์  สุวรรณชาติ    
 

 
หมายเลข 27  
นางเรืองศิริ          ไกรคง
หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
ประวัติ:No27.doc


หมายเลข 37  
นส.อรุณวรรณ  เชิดเกียรติเจริญ
หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์
ประวัติ:No.37.doc

  
หมายเลข 39  
นางประกายทิพย์  เหล่าประเสริฐ
หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น

 

 หมายเลข 41  
นางเกสร              วงศ์มณี


หมายเลข 43  
นางสาวเพียงใจ    วัลภูมิ
หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

  
หมายเลข 50  
นส.ศรีสุดา         ลัพธวรรณ
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี


หมายเลข 64  
นายวรรณชาติ       ตาเลิศ

 
หมายเลข  68
นส.ส่งศรี            กิตติรักษ์ตระกูล

  
 หมายเลข  72
นางอรลักษณ์  แพทย์ชีพ
หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลอุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
หมายเลข  79  
ดร.ธีรพร               สถิรอังกูร
สำนักการพยาบาล

 
หมายเลข  81  
นางนวลขนิษฐ์     ลิขิตลือชา
สำนักการพยาบาล


หมายเลข 86  
นายเอกชัย     ฝาใต้Copyright © 2010 All Rights Reserved.