ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
รายงานการประชุม มิ.ย2555

รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 

วันที่  ๑๘ - ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐   น.

ณ. ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม-คุณหญิงสำเนียง  มุสิกะภุมมะ

สำนักการพยาบาล    กรมการแพทย์    กระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

.

นางจงกล

อินทสาร

ประธานชมรม

๒.

นายอาคม

มีเมล์

รองประธานภาคเหนือ

๓.

นางสมใจ   

ด้วงพิบูลย์

รองประธานภาคใต้

๔.

นางวชิรา

ลิ้มเจริญชัย

รองฯภาคตะวันออก

๕.

นางละออ

วิรัตน์ชยางกูร

วิชาการ

๖.

นางเอมอร

เรือนชัย

ประชาสัมพันธ์

๗.

นางสาวอรุณวรรณ

เชิดเกียรติเจริญ

ประชาสัมพันธ์

๘.

นางฤดี

เนื่องผาสุข

จัดหารายได้

๙.

นางชุติมา

ภิญโญ

ผู้ช่วยจัดหารายได้

๑๐.

นางอรลักษณ์

แพทย์ชีพ

เลขานุการ

๑๑.

นางจันทร์เพ็ญ

รัฐวินิจ

ผู้ช่วยเลขา

๑๒.

นางสาวกรุณรัตน์

วายโสกา

ผู้ช่วยเลขา

๑๓.

นางกรรณิกา

ปัญญาอมรวัฒน์

กรรมการก่อตั้ง

๑๔.

นางอรวรรณ 

รัตนวิจักขณ์

กรรมการก่อตั้ง

๑๕.

นางภัชรีย์  

พุ่มจันทร์

กรรมการเลือกตั้งเขต3

๑๖.

นางภาวิศศิ

สมิทธากร

กรรมการเลือกตั้งเขต5

๑๗.

น.ส.มนัสนันท์

มาสินทพันธุ์

กรรมการเลือกตั้งเขต6

๑๘.

น.ส.หทัยรัตน์

ชัยดวง

กรรมการเลือกตั้งเขต8

๑๙.

นางนภาภรณ์

พรหมจันทร์

กรรมการเลือกตั้งเขต11

๒๐.

น.ส.ภัทรวดี

บำรุงสวัสดิ์

กรรมการเลือกตั้งเขต11

๒๑.

นางประกายทิพย์

เหล่าประเสริฐ

กรรมการเลือกตั้งเขต12

๒๒.

นางสุมาลี

หงษาวงศ์

กรรมการเลือกตั้งเขต12

๒๓.

นางวรรณพรธ์

ปัญโญนันท์

กรรมการเลือกตั้งเขต15

๒๕.

น.ส.ศุภลักษณ์

อิ่นแก้ว

กรรมการเลือกตั้งเขต16

๒๖.

นางเรืองศิริ

ไกรคง

กรรมการเลือกตั้งเขต17

๒๗.

นางนฤมล

วงษ์ตระหง่าน

กรรมการเลือกตั้งเขต18

 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐   น.

วาระที่         เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

                ๑.  ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาลแจ้งที่เรื่องการจัดประชุมวิชาการและการมุทิตาจิตกับพยาบาลเกษียณอายุราชการ  ทิ่โรงแรมแอมบาสเดอร์  พัทยา  วันที่  ๗-๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  โดยมีพณฯท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี

                ๒.  กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดประชุมวิชาการและการมุทิตาจิตกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการ  ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วันที่  ๑๒   – ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕  โดยมีพณฯท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี

                ๓.  เรื่องอัตรากำลังคน  ตามแผนอัตรากำลัง    ปีของสำนักงานนโยบายและแผนฯ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเสนอเรื่องการบรรจุพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว  ภายในปี  ๒๕๖๐  โดยกพ.รับรอง

                ๔.  การจ่ายค่าตอบแทนโดยการใช้แนวคิด  P4P  และใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  ตามหนังสือสั่งการฉบับที่ ๗  แต่การจ่ายจำนวนเงินมากน้อยขึ้นกับภาระงาน (P4P)  ซึ่งมีการดำเนินการใน  รพท.และรพศ.

                ๕.  สำนักการพยาบาลได้จัดเวทีระหว่าง พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว  กับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  นำโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และกพ.ในวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ ห้องปประชุมศรีสุลาลัย   โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

                ๖.  เจ้าหน้าที่กพ.  ดำเนินการส่งหนังสือเพื่อรับรองข้อมูลการประชุมของ อกพ. นำเสนอไปยังกพ.และได้พิจารณา  การดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ตามเกณฑ์การพิจารณาและพื้นที่ที่มีความขาดแคลน  ความกันดาร  จำนวนประชากร  จำนวนแพทย์   มีคำสั่งแต่งตั้งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเพิ่มเป็น  ๗๑  พื้นที่

                ๗.  เกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ยังใช้เกณฑ์พิจารณาจามหนังสือ ว.๑๗  คือการใช้ตำแหน่งยุบรวม  ตำแหน่งว่างไม่ให้ใช้  หากมีกรณีอื่น  ทางกพ.ยังไม่มีเกณฑ์การพิจารณาเนื่องจากมีหน่วยงานองค์กรอื่นๆอีกมาก  ที่กพ.ต้องดูแล  ส่วนการพิจารณาเกณฑ์ที่ทางชมรมฯได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี  ๒๕๕๒  นั้น   ได้ดำเนินการพิจารณารวมกันทั้งหมดททุกกรม  ซึ่งจะมีตัวแทนกรมเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมพิจารณา  ทางสำนักการพยาบาลเป็น ดร.ธีรพร  เป็นตัวแทน

มติที่ประชุม

                ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่                เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม 

                ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  และครั้งที่  ๒/๒๕๕๕               

วาระที่                เรื่องสืบเนื่อง

                ๑.  ประธานแจ้งเรื่องงบประมาณผลการดำเนินงานในการจัดอบรมในวันที่๒๖ – ๒๘มีนาคม ๒๕๕๕  ยังรอการโอนเงินจากกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   ส่วนคณะกรรมการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ  พบว่า   มากกว่าร้อยละ  ๘๐  ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจในหัวข้อการประชุมและอยากให้พยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วม   

ข้อเสนอแนะอื่น 

                                -  สถานที่จัดอยากให้จัดในต่างจังหวัด

                                -  หัวข้อนำเสนอ  แจ้งประเด็นรายละเอียดให้ชัดเจน

                                -  ห้องประชุมขนาดเล็ก

                                -  บูทวิชาการน่าจะมากกว่าบูทขายสินค้า  และมีรางวัล

คณะกรรมการอาคม  ในที่ประชุมเสนอให้หัวหน้าพยาบาลทุกแห่งบรรจุการประชุมของชมรมฯเข้าไปในแผนพัฒนาบุคลากร  จะเป็นการสร้างพลังของวิชาชีพ

                ๒.  สนับสนุนเงินช่วยเหลือการดำเนินงานของพยาบาลวิชาชีพลูกจ้าง  เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐  บาทส่วนเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์นั้นรัฐมนตรีเป็นผู้สนับสนุน

                ๓. การระดมทุนจากพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  เพื่อจัดตั้งเป็ฯกองทุนที่ใช้สำหรับการดำเนินการในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าและการกำหนดตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ   โดยให้กรรมการเขตเป็ผู้ประสานความเข้าใจหลักการเหตุผลในการเก็บบรวบรวมเงินคนละ ๒,๐๐๐ บาทและมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยคณะกรรมการชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.

นายอาคม

มีเมล์

๒.

นางสมใจ   

ด้วงพิบูลย์

๓.

นางวชิรา

ลิ้มเจริญชัย

๔.

นางจันทร์เพ็ญ

รัฐวินิจ

๕.

นางสาวกรุณรัตน์

วายโสกา

๖.

นางสาวอรุณวรรณ

เชิดเกียรติเจริญ

๗.

นางสุมาลี

หงษาวงศ์

                               

 

                               

 

 

 

 

 

เป็นบัญชีสำหรับกองทุนดังกล่าวเป็นชื่อบัญชี

น.ส.กรุณรัตน์  วายโสกา หรือ นางจันทร์เพ็ญ  รัฐวินิจ  หรือ น.ส.อรุณวรรณ  เชิดเกียรติเจริญ  

เลขที่บัญชี   ๑๔๒-๐-๑๔๑๙๔-๕  สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ 

มติที่ประชุม

                ที่ประชุมรับทราบ

 

วาระที่    วาระอื่นๆ

                ๑.  การดำเนินกิจกรรมในชมรมมีสวัสดิกการเพื่อให้เป็นขัวญกำลังใจในการดำเนินงาน  มีการเข้ารับอบรมโดยไม่ลงทะเบียน   ของมติที่ประชุมในการตั้งเกณฑ์คณะกรรมการเสนอเป็นการเข้าร่วมประชุมให้ได้ตามวาระคิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของการจัดการประชุมขึ้นไป

                ๒.  การประชุมแต่ละครั้งของให้เลขาระบุวาระการประชุมโดยมีวาระจากประธานชมรมฯ ,  ตัวแทนสภาการพยาบาล,  ตัวแทนเขต,  ตัวแทน สปสช.,  ตัวแทนจากการดำเนินงานความก้าวหน้าตำแหน่งวิชาชีพพยาบาล 

                ๓.  วารสาร Nursing time  เป็นวารสารที่สนับสนุนชมรมฯและวิชาชีพในการเผยแพร่วิชาการ  ผลงานที่เป็นนวตกรรมของวิชาชีพ  ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรหน่วยงานเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานผ่าน วารสารหรือ  กรรมการวิชาการขอชมรมฯ 

                ๔.  ประชาสัมพันธ์สมาชิกในการเข้าร่วมมุทิตาจิต  วันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๕  ที่พัทยา  ชลบุรี ชมรมจะจองโต๊ะให้สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  รวมเป็น ๑ โต๊ะ 

                ๕.  ออกแบบชุดในการเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต  วันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๕  โดยมอบหมายให้คุณจันทร์เพ็ญ  รัฐวินิจ  ดำเนินการ

                ๖.  ประธานชมรมฯ  ได้ให้สัมภาษณ์  กรณีการชุมนุนของพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างมีความว่า “การบรรจุพยาบาลลูกจ้างเป็นความเติบโตก้าวกกน้าในวิชาชีพ    ความทัดเทียมของวิชาชีพ  และความมั่นคงของวิชาชีพ”

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐  น.   วันที่  ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๕

 

 

กรุณรัตน์    วายโสกา

โรงพยาบาลไทรน้อย  จ.นนทบุรี

ผู้บันทึก/พิมพ์  การประชุมCopyright © 2010 All Rights Reserved.