ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot




ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ article

พย.เอมอร เรือนชัย ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนโดยมี นายแพทย์วัฒนา  กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานเปิดงาน วันที่ 13 มกราคม  2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ฐิติณัฎฐ์  อัคคะเดชอนันต์ มาบรรยายวิชาการบทบาทผู้บริหารการพยาบาลกับการนิเทศทางการพยาบาล

เอกสารบรรยายาย :Supervision.pdf

ส่วนผลการคัดเลือกกรรมการบริหารเพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมการเป็นกรรมการบริหารชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งจะมีการประชุมวิชาการประจำปี  2555 ระหว่างวันที่ 26-28  มีนาคม  2555 ณ โรงแรมวรบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

1. พย.เอมอร  เรือนชัย             โรงพยาบาลฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
2. พย.วัลนิกา                         โรงพยาบาลแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง
3. พย.วรรณพรธ์  ปัญโญนันท์  โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
4. พยช.เชาว์  สุทธหลวง          โรงพยาบาลนาหมื่น  จังหวัดน่าน
5. พยช.ชัยพันธ์  วิชา               โรงพยาบาลท่าวังผา  จังหวัดน่าน
ุ6.พย.ศุภลักษณ์  อิ่นแก้ว           โรงพยาบาลแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
7. พย.ระพีพรรณ                    โรงพยาบาลลอง  จังหวัดแพร่
8. พย.บริสุทธิ์                        โรงพยาบาลแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9.  พย.นุกุล                            โรงพยาบาลเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

ส่วนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปี  2555 จังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพดำเนินการ

ภาพกิจกรรมการประชุม




สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล
ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม article
พลังวิชาชีพพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชมรมพยาบาลน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย article
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 article
ไฟไหม้บ้านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ วอดทั้งหลัง article
ภาพการประชุมวิชาการประจำปี2553 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล มอบรถตู้ให้สำนักการพยาบาล article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล จ.น่าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ article
ด่วน..ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลทุกจังหวัดสมัครเข้าประชุมวิชาการของ สำนักงานปลัดกระทรวง article
รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552 article
พยช.ชัยพันธ์ วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกความในใจหลังเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ผลสรุปจากการพบเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค. 2552 article
กำหนดการเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค.2552 article
ความเป็นธรรมในวงการสาธารณสุขสำหรับวิชาชีพพยาบาล article
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน article
ข่าวดี กพ.อนุมัติซี 8 แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ article
ด่วน..ขอข้อมูล GIS พยาบาล ส่งภายใน 15 มิ.ย.2551 article
ด่วน ตัวแทนพยาบาลจังหวัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะเกษียณส่ง 28 ก.พ.2552 article
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็น สว. article
จำนวนหัวหน้าพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับพิจารณาระดับ8แยกรายเขต article
ความคืบหน้าแนวทางการกำหนดหัวหน้าพยาบาลระดับ 8 article
ด่วนมาก 28 พ.ย. 2550 รพ.หนองวัวซอและรพช.ห้วยเกิ้งเตรียมตัวรับการประเมินจาก กพ.ด่วน article
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ...และสาระสำคัญ article
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนพบท่านปลัด กสธ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
วงการวิชาชีพการพยาบาลสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ article
ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด article
คุณอาคม มีเมย์ มอบรายได้จำหน่ายซีดีเพลง article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.