ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
เอกสารประชุมวิชาการปี54

เอกสารการบรรยายวิชาการประจำปี 2554 : บริการพยาบาลด้วยใจ  ให้เข้าถึงสิทธิ ไม่ผิดกฎหมาย 
วันที่  11 - 13 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมปริ้นพาเลส กรุงเทพ

เอกสารวิชาการ

file  download

บริการด้วยใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ : ไม่ใช่แค่คิด แต่ทำได้ โดย อาจารย์ประเวศ  วะสี

service.ppt

บทบาทขององค์การเภสัชฯ โดย อาจารย์ศิริกุล เมธีรังสรรค์ 

Nurse01.pdf
บริการพยาบาลด้วยใจ ฯ โดยอาจารย์ ดร.กาญจนา จันทร์ไทย nurse02.ppt
ผู้ให้บริการมีความสุข ผู้รับบริการไม่มีความเสี่ยง โดยอาจารย์ปรียานันท์ ส้อเสริมวัฒนา nurse03.pdf
พยาบาลกับหลักประกันสุขภาพฯ โดยอาจารย์ประทีป ธนกิจเจริญ nurse04.pdf
ปัจจุบัน อนาคตการบริหารกองทุนย่อย โดยอาจารย์ทวีศรี กรีทอง nurse05.ppt
ก้าวต่อไปของศูนย์มิตรภาพบำบัดโดยอาจารย์อรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ nurse06.pdf
กองทุนโรคไต  โดยอาจารย์สุรพล  อริยปิติพันธ์ nurse07.ppt
ถอดบทเรียน กรณีโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย nurse08.pdf
กองทุนพัฒนาระบบปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยฯ โดยอาจารย์กริช  ลี่ทองอิน nurse09.pdf
ถอดบทเรียนศูนย์มิตรภาพบำบัดฯ  โดยอาจารย์วราวุธ สุมาพฤกษ์ nurse10.pdf
ศูนย์หลักประกันสุขภาพ โดยโรงพยาบาลศรีบุญเรือง nurse011.pdf
ศูนย์หลักประกันสุขภาพโดยโรงพยาบาลศรีบุญเรือง(ต่อ) nurse012.pdf
ศูนย์หลักประกันสุขภาพโดยโรงพยาบาลศรีบุญเรือง(ต่อ)

 เอกสารประกอบการบรรยายต่อ

ศูนย์หลักประกันสุขภาพโดยอาจรย์ชื่นสุข  ฤกษ์งาม nurse13.pdf
ความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาลโดย อ.อัจฉรา ไทยมา nurse14.doc
บทบาทสภาการพยาบาลโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ nurse15.ppt
ทิศทางการจัดระบบสุขภาพในอนาคตโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย nurse16.pdf
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามมาตร 12 โดยศาสตรจารย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ nurse17.ppt
การสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลสู่ชุมชนโดยรศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต nurse18.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.