ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ประชุมวิชาการประจำปี 2554

ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนร่วมกับสำนักการพยาบาล  จัดประชุมวิชาการประจำปี 2554  ภายใต้ชื่อ โครงการสัมนาผู้บริหารการพยาบาล  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน : บริการพยาบาลด้วยใจ  ให้เข้าถึงสิทธิ ไม่ผิดกฎหมาย  โดยได้รับสนันสนุนงบประมาณบางส่วนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การเภสัชกรรม มาช่วยในการจัดการประชุม สัมนาครั้งนี้ จึงขอเก็บค่าลงทะเบียนทุกท่านเพียง 1,000 บาทแถมได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNEU)อีกด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์หัวหน้าพยาบาลทุกท่านพร้อมพยาบาลวิชาชีพที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมนาดังกล่าวด้วยเพราะเนื้อหาในการอบรมเข้มข้นโดยเฉพาะงานทางด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่พยาบาลหลายท่านไม่รู้ถึงเข้าเข้าถึงแหล่งงบประมาณ เราเตรียมคำถามเพื่อสอบถามได้เพราะ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านมาบรรยายเอง ตลอดจนความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลของพวกเราควรเป็นไปทางทิศทางไหน โดยเชิญ เลขา กพ. กับ สป.มาเป็นวิทยากร เชิญพวกเราเตรียมคำถามสอบถามได้ครับ และเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับวงการพยาบาลของเรา เรื่องของ Living Will  โดยจัดการประชุมวันที่ 11-13 กรกฎาคม  2554  ณ  โรงแรมปริ๊นพาเลส  กรุงเทพมหานคร (ตลาดโป้เป้) หลังจากนั้นวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ท่านที่ประสงค์จะไปศึกษาดูงานต่อที่ เวียดนาม ท่านสามารถติดต่อได้เลยตั้งแต่บัดนี้ที่ พย.สุมาลี  0812619437

เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุม scan01.pdf
โครงการสัมนาผู้บริหารการพยาบาล Project_2554.pdf
แบบจองโรงแรมปริ๊นพาเลส hotel.doc
โปรแกรมศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม program_vatname.doc

ใบสมัครเข้าร่วมประชุม from_2554.doc


Copyright © 2010 All Rights Reserved.