ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
คณะกรรมการวาระ2554-55

รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน วาระ 2554 - 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

1.

นางจงกล

อินทสาร

รพ.บางปะหัน

จ.พระนครศรีอยุธยา

ประธานชมรม

2.

นายอาคม

มีเมล์

รพ.วังเหนือ

จ.ลำปาง

รองประธานภาคเหนือ

3.

นางสมใจ   

ด้วงพิบูลย์

รพ.ท่าแซะ

จ.ชุมพร

รองประธานภาคใต้

4.

นางสุนทรี

หาญเสมอ

รพ.กระสัง

จ.บุรีรัมย์

รองประธานภาคอิสาน

5.

นางวชิรา

ลิ้มเจริญชัย

รพ.บ้านบึง

จ.ชลบุรี

รองประธานภาคตะวันออก

6.

นางละออ

วิรัตน์คำเขียว

รพ.บ้านโคก

จ.อุตรดิตถ์

วิชาการ

7.

นางเอมอร

เรือนชัย

รพ.ฝาง

จ.เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์

8.

นางสาวอรุณวรรณ

เชิดเกียรติเจริญ

รพ.บรรพตพิสัย

จ.นครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์

9.

นายวิทย์

มงคลวิสุทธิ์

รพ.บ้านหลวง

จ.น่าน

สารสนเทศ

10.

นางนิภาพรรณ

แสงอินทร์

รพ.สามชุก

จ.สุพรรณบุรี

เหรัญญิก

11.

นาง มธุรส

จันทร์แสงศรี

รพ.ด่านช้าง

จ.สุพรรณบุรี

ผู้ช่วยเหรัญญิก

12.

นางสาวศรีสุดา

ลัพธวรรณ

สสจ.ปัตตานี

จ.ปัตตานี

สวัสดิการ

13.

นางฤดี

เนื่องผาสุข

รพ.เจ็ดเสมียน

จ.ราชบุรี

จัดหารายได้

14.

นางชุติมา

ภิญโญ

รพ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี

ผู้ช่วยจัดหารายได้

15.

นางอรลักษณ์

แพทย์ชีพ

รพ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยา

เลขานุการ

16.

นางจันทร์เพ็ญ

รัฐวินิจ

รพ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

ผู้ช่วยเลขา

17.

นางสาวกรุณรัตน์

วายโสกา

รพ.ไทรน้อย

จ.นนทบุรี

ผู้ช่วยเลขา

18.

นางนวลขนิษฐ์

ลิขิตลือชา

สำนักการพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข

ที่ปรึกษา

19.

นางกรรณิกา

ปัญญาอมรวัฒน์

รพ.ชัยบาดาล

จ.ลพบุรี

กรรมการก่อตั้ง

20.

นางเกษร

วรรณมหินทร์

รพ.ลำสนธิ

จ.ลพบุรี

กรรมการก่อตั้ง

21.

นางสิริเกศ

ผดุงโรจน์วิทย์

รพ.อู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี

กรรมการก่อตั้ง

22.

นางวิมลจันทร์

สาริวงศ์จันทร์

รพ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

กรรมการก่อตั้ง

23.

นางสุวรรณา

ลอพิริยะกุล

รพ.เจ้าคุณไพบูลย์

จ.กาญจนบุรี

กรรมการก่อตั้ง

24.

นางชูจิตต์

ยอดพานิช

รพ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

กรรมการก่อตั้ง

25.

นางประณีตศิลป์ 

เชาวลักษณ์สกุล

รพ.สันป่าตอง

จ.เชียงใหม่

กรรมการก่อตั้ง

26.

นางจินตนา

เปี่ยมฤกษ์

รพ.บางบาล

จ.พระนครศรีอยุธยา

กรรมการก่อตั้ง

27.

นางสุพัตรา  

ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา

รพ.ปากท่อ

จ.ราชบุรี

กรรมการก่อตั้ง

28.

นางอรวรรณ 

รัตนวิจักขณ์

รพร.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

กรรมการก่อตั้ง

29.

นางจินตนา

สุวรรณทัศน์

รพ.กระนวน

จ.ขอนแก่น

กรรมการก่อตั้ง

30.

นางอุษา

เภานิบล

เกษียณราชการ

-

กรรมการก่อตั้ง

31.

นางสาวดรรชนี 

ถิรารักษ์

เกษียณราชการ

-

กรรมการก่อตั้ง

32.

นางฉันทนา

พงษ์แพทย์

เกษียณราชการ

-

กรรมการก่อตั้ง

33.

นางพรรณี

สิงห์ธรรมรักษ์

เกษียณราชการ

-

กรรมการก่อตั้ง

34.

น.ส.สุดถนอม

ปัตตาทะโน

รพ.โคกเจริญ

จ.ลพบุรี

กรรมการเลือกตั้งเขต 2

35.

นางสุนทร

วิเศษสิทธิโชค

รพ.ป่าโมก

จ.อ่างทอง

กรรมการเลือกตั้งเขต 2

36.

นางภัชรีย์  

พุ่มจันทร์

รพ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา

กรรมการเลือกตั้งเขต3

37.

นางฉลอม 

ลี้จินดา

รพ.บางจาก

จ.สมุทรปราการ

กรรมการเลือกตั้งเขต3

38.

นางภารดี

สนรักษา

รพ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

กรรมการเลือกตั้งเขต4

39.

นางณัฏฐา 

สมิทธากร

รพ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

กรรมการเลือกตั้งเขต5

40.

น.ส.มนัสนันท์

มาสินทพันธุ์

รพ.จุฬาภรณ์

จ.นครศรีธรรมราช

กรรมการเลือกตั้งเขต6

41.

น.ส.จารุวรรณ

พุ่มวิเศษ

รพ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

กรรมการเลือกตั้งเขต6

42.

นางกมลาภรณ์ 

เรือนทอง

รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์

จ.พังงา

กรรมการเลือกตั้งเขต7

43.

คุณจันทิพา 

เทพขจร

รพ.เกาะลันตา

จ.กระบี่

กรรมการเลือกตั้งเขต7

44.

น.ส.หทัยรัตน์

ชัยดวง

รพ.เทพา

จ.สงขลา

กรรมการเลือกตั้งเขต8

45.

นายพงษ์พันธุ์

พรทิพย์

รพ.แม่ลาน

จ.ปัตตานี

กรรมการเลือกตั้งเขต8

46.

นางสาวพจนา

รุ่งรัตน์

รพ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

กรรมการเลือกตั้งเขต9

47.

นางเปรมศรี

สาระทัศนานันท์

รพร.ด่านซ้าย

จ.เลย

กรรมการเลือกตั้งเขต10

48.

นางสุชาดา

ลาสอน

รพ.หนองแสง

จ.อุดรธานี

กรรมการเลือกตั้งเขต10

49.

นางนภาพร  

พรมจันทร์

รพ.เรณูนคร

จ.นครพนม

กรรมการเลือกตั้งเขต11

50.

น.ส.ภัทรวดี

บำรุงสวัสดิ์

รพ.หว้านใหญ่

จ.มุกดาหาร

กรรมการเลือกตั้งเขต11

51.

นางประกายทิพย์

เหล่าประเสริฐ

รพ.บ้านไผ่

จ.ขอนแก่น

กรรมการเลือกตั้งเขต12

52.

นางสุมาลี

หงษาวงศ์

รพ.โพนทราย

จ.ร้อยเอ็ด

กรรมการเลือกตั้งเขต12

53.

นางพูลศรี

เศรษฐ์นันท์

รพ.กุดชุม

จ.ยโสธร

กรรมการเลือกตั้งเขต13

54.

น.ส.พรศิริ

แซ่เตียว

รพ.อุทมพรพิสัย

จ.ศีรสะเกษ

กรรมการเลือกตั้งเขต13

55.

นางบัวจันทร์

สุพรรณภพ

รพ.กาบเชิง

จ.สุรินทร์

กรรมการเลือกตั้งเขต14

56.

นางวรรณพรธ์

ปัญโญนันท์

รพ.บ้านโฮ่ง

จ.ลำพูน

กรรมการเลือกตั้งเขต15

57.

น.ส.ธาราทิพย์   

อุทัศน์

รพ.ร้องกวาง

จ.แพร่

กรรมการเลือกตั้งเขต16

58.

น.ส.ศุภลักษณ์

อิ่นแก้ว

รพ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

กรรมการเลือกตั้งเขต16

59.

นางเรืองศิริ

ไกรคง

รพ.วัดโบสถ์

จ.พิษณุโลก

กรรมการเลือกตั้งเขต17

60.

นางนฤมล

วงษ์ตระหง่าน

รพ.บางมูลนาก

จ.พิจิตร

กรรมการเลือกตั้งเขต18Copyright © 2010 All Rights Reserved.