ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
เอกสารประชุม12-14ต.ค.53
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จัดการประชุมวิชาการประจำปี  2553 เรื่อง องค์กรก้าวหน้า  พัฒนาใจคน เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน  ระหว่างวันที่  12  -  14  ตุลาคม  2553  ณ  โรงแรมบีพี  สมิหลา  จังหวัดสงขลา  โดยมีเอกสารวิชาการดังนี้
 
เรื่อง
วิทยากร
เอกสารดาวน์โหลด
กระทรวงสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลง อ.นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา chang.pdf
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อ.วาสนา  สวัสดีนฤนาท law.rar
การบริหารตัวชี้วัดทางการพยาบาล อ.ดร.สมสมัย  สุธีรศานต์ indicator.pdf
ประสบการณ์การศึกษาดูงาน อ.ปราณีตศิลป์ เชาวลักษณ์สกุล exprirance_full.doc
ธรรมะสำหรับผู้บริหารการพยาบาล ภิกษุณี ธัมมนันทา ethic.pdf
บทบาทผู้บริหารพยาบาลกับการสร้างอนาคต อ.ดร.พูลสุข  หิงคานนท์ role.pdf
กรอบ แนวคิด หลักการ กฏหมาคุ้มครองฯ อ.สารี  อ๋องสมหวัง law1.doc
ข้อตกลงภาระงานสำหรับหัวหน้าหอ อ.วาสนา  สวัสดีนฤนาท HW.doc
ข้อตกลงภาระงานสำหรับผู้ตรวจการพยาบาล อ.วาสนา  สวัสดีนฤนาท SUP.doc
ข้อตกลงภาระงานสำหรับพยาบาล อ.วาสนา  สวัสดีนฤนาท RN.doc
ข้อตกลงภาระงานสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ อ.วาสนา  สวัสดีนฤนาท aid.doc
ข้อตกลงภาระงานสำหรับแม่บ้าน อ.วาสนา  สวัสดีนฤนาท wife.doc
ข้อตกลงภาระงานสำหรับเสมียน อ.วาสนา  สวัสดีนฤนาท asis.doc
 
สรุปผลการประชุมอบรม สำหรับท่านที่จะนำเสนอผู้อำนวยการ ทีมงานสรุปให้ตามนี้  : เอกสารดาวน์โหลด : tatal_12-14.doc


Copyright © 2010 All Rights Reserved.