ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
รายนามผู้แทนจังหวัด
รายนามผู้แทนระดับจังหวัดปี 2551-2552

ผู้แทนระดับจังหวัด  ปี  2551-  2552

เขต รายชื่อตัวแทนระดับจังหวัด ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน
1 นางอุบล สุวรรณมณี หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่
  คุณวรรณพรธ์  ปัญโญนันท์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
  คุณ ศุภรัสมิ์  แก้วคำดี หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเกาะคา จ.ลำปาง
  นางราตรี เมธานันทวศิน หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลปาย จ.แม่ฮ่องสอน
  คุณศุภลักษณ์  อิ่นแก้ว หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสรวย จ.เชียงราย
  คุณนุกูล พลอยบุตร  หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลแม่ใจ จ.พเยา
  คุณระพีพรรณ  จริยาเวช หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลลอง จ.แพร่
  นาย วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบ้านหลวง จ.น่าน
2 นาง บงกช  บุรินทรรักษ์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลวังทอง จ.พิษณุโลก
  นาง วราพร ภู่พุก หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสามเงา จ.ตาก
  นาง พิมพิลา ประเสริฐผล หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
  นาง สมศรี บันทึก หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย
  นาง ละออ วิรัตน์คำเขียว หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
3 น.ส.สุภาพร  ศรีจักรวาลวงศ์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลท่าตะโก จ.นครสวรรค์
  นายวสันต์ชาย  สุรมาตย์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลห้วยคต จ.อุทัยธานี
  นางสายใจ  กิตติพงษ์พัฒนา หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
  นางสุชญา  ยอดทหาร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลทับคล้อ  จ.พิจิตร
4 นาง ฉันทนา  พงษ์แพทย์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลไทรย้อย  จ.นนทบุรี
  นางจินตนา  เปี่ยมเลิศ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา
  นาง วารีย์  เสือคง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  จ.ปทุมธานี
  นาง สุวรรณา  เพิ่มพูน หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง
5 นางสาวศรัลญา  พุ่มคุ้ม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลดอนพุด  จ.สระบุรี
  นางไพฑูรย์  เฟื่องถิ่น หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลท่าช้าง  จ.สิงห์บุรี
  นาง วศิณี แต้ประยูร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลวัดสิงห์ จ.ชัยนาท
  นางเกษร  วรรณมหินทร์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลลำสนธิ  จ.ลพบุรี
6 นางสาว นาตยา มีสุข หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสวนผึ้ง  จ.ราชบุรี
  น.ส.;วันเพ็ญ รัตนทยากร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
  นางเกยูร บุญทัศนา  หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลห้วยพลู จ.นครปฐม
  นางสาวศิริกานต์  กาญจนบุรานนท์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี
7 น.ส.นันทาศิริ  พีระพงศ์พรรณ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี
  คุณวรวรรณ   วงศ์ทองดี หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลทับสะแก จ.ประจวบฯ
  นาง วาสนา ภู่มาลี หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
  นาง วิภาวรรณ บุญเดชา หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลนนภาลัย จ.สมุทรสงคราม
8 นาง ศิริบูลย์ พูนศรีธนากุล หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
  นางทิวา   รุ่งประทีปไพบูลย์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบางบ่อ  จ.สมุทรปราการ
  คุณ สุพัตรา   ควรพาณิช หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก
  นาง จีรถัทร  พึ่งเกษม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลคลองหาด จ.สระแก้ว
  นายต่อศักดิ์   ดีเสียง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
9 นางวชิรา ลิ้มเจริญชัย หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบ้านบึง  จ.ชลบุรี
  นางภารดี  เจิมพิพัฒน์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบ้านฉาง  จ.ระยอง
  นาง ละมัย ตุลยวนิชย์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลแหลมสิงห์  จ.จันทบุรี
  นางจินตนา  อาสน์สถิตย์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลแหลมงอบ  จ.ตราด
10 นาง สุชาดา  ลาสอน หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลหนองแสง  จ.อุดรธานี
  นางสำลี  ภูมิโคกลักษ์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำพู
  คุณประเพ็ญ  เมฆวิลัย หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบึงกาฬ  จ.หนองคาย
  นาง เปรมศรี  สาระทัศนานันท์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย
11 นางสุภัทรา  แจนคิโคตร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลหนองสูง  จ.มุกดาหาร
  น.ส.สุรางค์  วนะภูติ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลวาริชภูมิ  จ.สกลนคร
  คุณสุพัฒน์  สมจิตสกุล หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลปลาปาก จ.นครพนม
  นางสาวรัชนก  เจนวิริยะกุล หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จ  จ.กาฬสินธิ์
12 นางชิดชม  สกุลไทย หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสีชมพู จ.ขอนแก่น
  คุณมะลิวัลย์  พลเสน หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ  จ.มหาสารคาม
  นางนงลักษณ์  บุญช่วย หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
13 นางจำเนียร  ตัณฑจรรยา หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสูงเนิน  จ.นครราชสีมา
  นางสาว สุมาลี เวทยากร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลหนองบัวระแหว  จ.ชัยภูมิ
  คุณชุมศรี  ต้นเกตุ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
  นาง พิมพ์พรรณ พิพัฒน์พงศาสนนท์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลท่าตูม จ.สุรินทร์
14 นางปิยะอร พัวระยะ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลวารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี
  นาง อรชร  ปอแก้ว หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ
  นางสาวพรศิริ  แซ่เตียว หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
  นาง พูลศรี  เศรษฐนันท์  หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลกุดชุม  จ.ยโสธร
15 นางขนิษฐา  ธรรมารักษา หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษร์ธานี
  นางอรวรรณ  พูลธนพงษ์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลหลังสวน  จ.ชุมพร
  นางสาว วิมลศรี  ปะโฉ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลกะเปอร์  จ.ระนอง
16 ดร.อรทัย  นนทเภท หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลท่าศาลา  จ.นครศรีฯ
  นาง สุทธิยา  รักษ์นุ้ย หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลรัษฎา จ.ตรัง
  คุณ กชพรรณ  กาฬพันลึก หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลตะโหนด จ.พัทลุง
17 นางจันทร์เพ็ญ สินทอง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลถลาง จ.ภูเก็ต
  นางสาวจันทิรา  พิกุลผล หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเกาะยาว  จ.พังงา
  นางจันทิมา เทพขจร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเกาะลันตา  จ.กระบี่
18 นางสาว จิตติมา  อรุณรัตนา หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลหนองจิก  จ.ปัตตานี
  นางสาวรุ่งทิพย์  ฉัตรสุวรรณ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลรามัน  จ.ยะลา
  นาง สุนีย์ นำพิพัฒน์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลระงะ  จ.นราธิวาส
19 นางสาว สุดี แซ่โค้ว หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลรัตภูมิ  จ.สงขลา
  นางกาญจนา  นองมณี หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลละงู  จ.สตูล
Copyright © 2010 All Rights Reserved.