ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
รายนามผู้แทนเขต
รายนามผู้แทนระดับเขตปี 2551-2552

ผู้แทนระดับเขต  ปี  2551- 2552

 เขต ตัวแทนเขต  ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด
1 นายอาคม     มีเมล์ หัวหน้าพยาบาล รพ.วังเหนือ ลำปาง
  คุณเอมอร  เรือนชัย หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลฝาง  จ.เชียงใหม่
2 นางเรืองศิริ     ไกรคง หัวหน้าพยาบาล รพ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก
  นางสุมล    สายอุ่นใจ หัวหน้าพยาบาล รพ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
3 นางนฤมล  วงค์ตระหง่าน หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบางมูลนาก   จ.พิจิตร
  นางสาวอรุณวรรณ  เชิดเกียรติเจริญ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์
4 นาง จงกล อินทรสาร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบางปะหัน   จ.พระนครศรีอยุธยา
  นาง จันทร์เพ็ญ  รัฐวินิจ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบางบัวทอง  จ.นนทบุรี
5 นางจันทนา ชุนฉาย หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลท่าหลวง   จ.ลพบุรี
  นางสาวศรัลญา  พุ่มคุ้ม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลดอนพุด   จ.สระบุรี
6 นาง มธุรส จันทร์แสงศรี หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี
  นางภารดี     สนรักษา หัวหน้าพยาบาล รพ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
7 นางวาสนา     ภู่มาลี หัวหน้าพยาบาล รพ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
  นางชุติมา    ภิญโญ หัวหน้าพยาบาล รพ.เขาย้อย เพชรบุรี
8 นางนพวรรณ    ชเลสุวรรณ หัวหน้าพยาบาล รพ.บางพลี สมุทรปราการ
  นางภัชรีย์     พุ่มจันทร์ หัวหน้าพยาบาล รพ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา
9 นางสาววรรณา     ไชยวัฒ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบ้านค่าย   จ.ระยอง
  นางนิ่มนวล ทรงจิตต์รัตน์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลพนัสนิคม   จ.ชลบุรี
10 นาง สุชาดา  ลาสอน หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลหนองแสง   จ.อุดรธานี
  นาง เปรมศรี  สาระทัศนานันท์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  จ.เลย
11 นางสาวราณี   วิริยะเจริญกิจ หัวหน้าพยาบาล รพ.คำตากล้า สกลนคร
  น.ส รุ่งนภางค์  รัตนกถิกานนท์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลพันโคน   สกลนคร
12 นางประกายทิพย์ เหล่าประเสริฐ หัวหน้าพยาบาล โรงยาบาลบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
  นางอินทิรา   สมบูรณ์พันธ์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลอาจสามารถ ร้อยเอ็ด
13 นางวราพร    ศรีแก้ว หัวหน้าพยาบาล รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
  นางชุมศรี  ต้นเกตุ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลลำปลายมาศ   จ.บุรีรัมย์
14 นาง พูลศรี  เศรษฐนันท์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลกุดชุม   จ.ยโสธร
  นางดอกบัว    บุรัตน์ หัวหน้าพยาบาล รพ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
15 นางวันเพ็ญ  เจริญผล หัวหน้าพยาบาล รพ.กาญจน์ดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
  นางสมใจ    ด้วงพิบูลย์ หัวหน้าพยาบาล รพ.ท่าแซะ ชุมพร
16 นางจิราพร  รักษายศ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง  จ.นครศรีฯ
  นาง ประไพ ธนะชัยขันธ์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลวังวิเศษ  จ.ตรัง
17 นาง อัจฉรา ชูกำลัง หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลกะปง ชัยพัฒนา   จ.พังงา
  นางมลณภา  ลูกจันทร์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลคลองท่อม   จ.กระบี่
18 นางสาวรุ่งทิพย์  ฉัตรสุวรรณ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลรามัน   จ.ยะลา
  นางสาว ศรีสุดา ลัพธวรรณ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมายอ   จ.ปัตตานี
19 คุณ ศุภร ถิ่นแก้ว หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลควนกาหลง   จ.สตูล
  นางสุดจิต    แก้วสุขศรี หัวหน้าพยาบาล รพ.ระโนด สงขลา
Copyright © 2010 All Rights Reserved.