ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ผลการปฏิบัติราชการรอบ2
โดยที่หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ 20 ลงวันที่  3  กันยายน  2552 าหนดใหสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัดประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไดทราบโดยทั่วกันก่อนเริ่มรอบการประเมิน   

หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัดสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับรอบการประเมินวันที่ 1  เมษายน  2553  ถึงวันที่  30  กันยายน  2553  มาเพื่อใหขาราชการทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่แนบ  : evaluation_1april-30sep2010.pdf

    


Copyright © 2010 All Rights Reserved.