ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ด่วน ตัวแทนพยาบาลจังหวัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะเกษียณส่ง 28 ก.พ.2552 article

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เกษียณ (โปรดเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ์ให้ชัดเจน  เพราะที่ผ่านมาตัวสะกดไม่ชัดเจนทำให้ทางทีมงานสะกดผิด)

 

 

1. โรงพยาบาล......................................................จังหวัด.....................................................

 

2. ประวัติผู้เกษียณ

2.1 ประวัติส่วนตัว

                ชื่อ  - สกุล........……………..…………….ตำแหน่ง.....................................................

                โปรดระบุ  :  หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย/พยาบาลปฏิบัติการ

                Tel.มือถือ...................................................Tel.บ้าน………………………………………..

2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด

                วุฒิที่สำเร็จการศึกษา..............................................................................................................

                จากสถาบัน......................................................................ปีพ.ศ.ที่สำเร็จ................................

2.3 ประวัติการรับราชการ

                เริ่มรับราชการเมื่อ.................................หน่วยงาน.............................ร.พ...........................

ตำแหน่งก่อนเกษียณ………………….หน่วยงาน………………....ร.พ.…………..........

2.4 รางวัล/คุณความดีที่เคยได้รับ

                1...............................................................    2.....................................................................

2.5          เป็นสมาชิกชมรมผู้บริหารการพยาบาลแห่งประเทศไทย เลขที่...............................

               ไม่เป็นสมาชิก

ผู้ส่งข้อมูล.................................................โทร................................(เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ)

ขอภาพถ่ายหน้าตรงสำหรับทำวีดีทัศน์  จำนวนท่านละ  1 รูป

 

โดยส่ง mail ที่ cpatsara@hotmail.com  หรือ Pduangporn@thaimail.com    

หรือส่ง Fax. ที่ 036-266112

กำหนดส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

ผู้ประสานงาน : นางสาวดวงพร  รัตนวราหะ   

กลุ่มการพยาบาล   ร.พ. พระพุทธบาท   จ.สระบุรี 

โทร. 036-266111  ต่อ 5332 หรือ   081-9467524
สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล
ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม article
พลังวิชาชีพพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชมรมพยาบาลน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย article
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 article
ไฟไหม้บ้านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ วอดทั้งหลัง article
ภาพการประชุมวิชาการประจำปี2553 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล มอบรถตู้ให้สำนักการพยาบาล article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล จ.น่าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ article
ด่วน..ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลทุกจังหวัดสมัครเข้าประชุมวิชาการของ สำนักงานปลัดกระทรวง article
รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552 article
พยช.ชัยพันธ์ วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกความในใจหลังเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ผลสรุปจากการพบเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค. 2552 article
กำหนดการเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค.2552 article
ความเป็นธรรมในวงการสาธารณสุขสำหรับวิชาชีพพยาบาล article
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน article
ข่าวดี กพ.อนุมัติซี 8 แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ article
ด่วน..ขอข้อมูล GIS พยาบาล ส่งภายใน 15 มิ.ย.2551 article
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็น สว. article
จำนวนหัวหน้าพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับพิจารณาระดับ8แยกรายเขต article
ความคืบหน้าแนวทางการกำหนดหัวหน้าพยาบาลระดับ 8 article
ด่วนมาก 28 พ.ย. 2550 รพ.หนองวัวซอและรพช.ห้วยเกิ้งเตรียมตัวรับการประเมินจาก กพ.ด่วน article
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ...และสาระสำคัญ article
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนพบท่านปลัด กสธ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
วงการวิชาชีพการพยาบาลสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ article
ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด article
คุณอาคม มีเมย์ มอบรายได้จำหน่ายซีดีเพลง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.