ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ผลสรุปจากการพบเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค. 2552 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงความประสงค์ยืนข้อเรียกร้องของพยาบาลทั่วประเทศต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวลา 10.00 น
             โดยมีพยาบาลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 5000 คน เดินทางเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุข  และสภาการพยาบาล โดยเริ่มมากันตั้งแต่ 04. 00 น เป็นต้นมาโดยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  รถ taxi  รถยนต์เหมา รถโดยสารปรับอากาศ มาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยมารวมตัวกันที่ สภาการพยาบาล เข้ากระทำกิจธุระของแต่ละท่านทั้งอาบน้ำ แต่งตัว แล้วรับปรัทานอาหารเช้าที่ สภาการพยาบาลโดยได้รับความอนุเคราะห์จากสภาการพยาบาลเลี้ยงอาหารเช้าที่สภาการพยาบาล จากนั้น คณะกรรมการชมรมฯได้ประชาสัมพันธ์และรวบรวมรายชื่อพยาบาลที่เสนอเข้าร่วมรับฟังและยื่นข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเก็บรวบรวมรายชื่อที่แต่ละจังหวัดรวบรวมโดยตัวแทนจังหวัดมอบให้ตัวแทนเขตรวบรมส่งให้ประธานชมรมฯเพื่อมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
             หลังจากนั้นเมื่อเวลา 08.30 น พยาบาลทั่วประเทศรวมพลที่หน้าสภาการพยาบาลจำนวนมากกว่า 5000 คน  เดินทางเพื่อเข้าสู่หน้ากระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับความร่วมมือจากผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆมารายงานตลอดเวลาและขอขอบคุณตำรวจจารจรที่อำนวยความสะดวกขณะเคลื่อนขบวนไปยังหน้า กระทรวงสาธารณสุข  หลังจากนั้นใช้เวลาชุมนุมรวมตัวกันเพื่อแถลงข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เวลาประมาณ 30  นาที
            จากนั้น พย.กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ รองเลขาธิการสภาการพยาบาล ได้นำพยาบาลจำนวนประมาณ 600  คนเพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกที่มาร่วมชุมนุมเข้าห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้มีการร้องเพลงมาร์ทพยาบาล สนั่นห้องประชุมจำนวน 5 รอบและมีการปราศัยของพี่พยาบาลอาวุโส อีกจำนวน 5 คน จนกระทั่งเวลา 10.00 น
           คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 4 ท่าน  พร้อมด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาพบปะสมาชิกพยาบาลทั่วประเทศและมีการแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งใหม่ โดย พย.วิมลจันทร์ สาริวงค์จันทร์ ประธานชมรมบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ได้มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
          ต่อมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวต้อนรับและทักทายพร้อมแนะนำทีมงานตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กับ พยาบาลในห้องประชุม
พย.กรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์ รองเลขาธิการสภาการพยาบาล ได้กล่าวขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และได้ยื่นข้อเสนอขอความเป็นธรรมจากพยาบาลทั่วประเทศ
 
 1.  มีการกำหนดให้ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในพื้นที่ปกติ  ให้ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น 
 2.  ผลักดันนโยบายการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ   และเร่งรัดการบรรจุพยาบาลวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 6,000 คนให้เป็นข้าราชการ   
3.  การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ของสายงานพยาบาลให้สามารถกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน โดยขอยกเลิกเกณฑ์กำหนดตำแหน่งสายงานพยาบาล ปี 2537 และ    ในการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยไม่ต้องยุบรวมตำแหน่ง   และ ขอให้มีการเร่งรัดในการใช้เลขว่าง งบประมาณในส่วนกลาง เพื่อกำหนดตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล อีกจำนวน 344   ตำแหน่งให้เป็นพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
           ข้อเสนอทั้ง  3  ข้อ  ท่านรัฐมนตรีตอบรับไว้พิจารณา  และสั่งการใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นนโยบาย  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  1  เดือน
โดยทางชมรมฯ  ขอเข้าร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาด้วย  ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตอบตกลงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการพิจารณาอีก 1 ท่านคือ พยช.ชัยพันธ์  วิชา  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน เนื่องจากเป็นผู้ที่สอบถามและโต้แย้งในที่ประชุมตลอด
 นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้ครอบคลุมทุกวิชาชีพ
โดยตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาโดยด่วน
         นอกจากนั้นคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  ได้ชี้แจงแนวทางเบื้องต้นในด้านการพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนใหม่ทั้งระบบดังนี้
        1.  ค่า  OT จะขึ้นอีก  20  % ทุกวิชาชีพ  ถ้าหน่วยงานไหนจะขึ้นเป็น 2 เท่า สามารถขออนุมัติจากผู้ตรวจราชการได้  ส่วนจะขอขึ้นเป็น 3 เท่าให้ขออนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
        2.  พิจารณาขึ้นค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่ายดึก แต่ยังไม่บอกตัวเลขที่แน่นอน
        3.  ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายจะพิจารณาให้เป็นธรรมและพิจารณาทั้งระบบ
และท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบของขวัญให้พยาบาลทั่วประเทศที่มาร่วมกันในวันนี้ โดยไม่ให้ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาครั้งนี้ด้วย พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันพยาบาลทุกท่านด้วย
       วันที่ 9    เวลา 11 .30 น.  ก่อนไปรับประทานอาหารกลางวันที่ปลัดฯ  เลี้ยงอาหารกล่อง  รัฐมนมนตรี ฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ทุกคนที่มาร่วมงาน  เป็นเหรียญ หลวงพ่อคูณ   ซึ่งมีประธานฯ  เป็นผู้รับ  และได้มอบให้ตัวแทนจังหวัดทุกจังหวัดไปตามจำนวนคนที่มาร่วมกิจกรรม
      สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณพยาบาลทั่วประเทศที่เสียสละเวลาอันมีค่าของทุกท่าน เข้ามาร่วมต่อสู้ในครั้งนี้ ร่วมด้วยสภาการพยาบาลที่ให้ความอนุเคราะห์อาหารเช้าพร้อมสถานที่ใช้ในการเปลี่ยนเสื้อผ้า ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะและปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆและขอขอบคุณคณะตำรวจที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางและเดินขบวน ขอขอบคุณ พี่สื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยนำข่าวออกโทร?ศน์ สุดท้ายขอขอบคุณพี่ๆ  น้องๆ พยาบาลทุกท่านที่เต็มไปด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และพลังสีขาวทุกท่าน  แล้วเราจะมาพบกันใหม่อีกแน่นอนถ้าข้อเสนอไม่ได้รับการตอบสนองที่เป็นธรรมครับสมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล
ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม article
พลังวิชาชีพพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชมรมพยาบาลน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย article
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 article
ไฟไหม้บ้านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ วอดทั้งหลัง article
ภาพการประชุมวิชาการประจำปี2553 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล มอบรถตู้ให้สำนักการพยาบาล article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล จ.น่าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ article
ด่วน..ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลทุกจังหวัดสมัครเข้าประชุมวิชาการของ สำนักงานปลัดกระทรวง article
รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552 article
พยช.ชัยพันธ์ วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกความในใจหลังเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
กำหนดการเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค.2552 article
ความเป็นธรรมในวงการสาธารณสุขสำหรับวิชาชีพพยาบาล article
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน article
ข่าวดี กพ.อนุมัติซี 8 แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ article
ด่วน..ขอข้อมูล GIS พยาบาล ส่งภายใน 15 มิ.ย.2551 article
ด่วน ตัวแทนพยาบาลจังหวัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะเกษียณส่ง 28 ก.พ.2552 article
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็น สว. article
จำนวนหัวหน้าพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับพิจารณาระดับ8แยกรายเขต article
ความคืบหน้าแนวทางการกำหนดหัวหน้าพยาบาลระดับ 8 article
ด่วนมาก 28 พ.ย. 2550 รพ.หนองวัวซอและรพช.ห้วยเกิ้งเตรียมตัวรับการประเมินจาก กพ.ด่วน article
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ...และสาระสำคัญ article
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนพบท่านปลัด กสธ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
วงการวิชาชีพการพยาบาลสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ article
ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด article
คุณอาคม มีเมย์ มอบรายได้จำหน่ายซีดีเพลง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.