ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ด่วน..ขอข้อมูล GIS พยาบาล ส่งภายใน 15 มิ.ย.2551 article

พย.เรืองศิริ  ไกรคง  รองประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลกแจ้งขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งกรอกข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำอัตรากำลังตามเกณฑ์ GIS ที่จะขอใหม่  ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2551 ข้อมูลที่หัวหน้าพยาบาลต้องกรอกคือ จำนวนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการพยาบาลจริงๆ  อยู่งานอืนไม่เอา    และค่า OT ต่อเดือน  คิดค่าเฉลี่ยจากตุลาคม - มีนาคม 2551  และจำนวนพยาบาลตามภาระงาน  ทั้งนี้ขอข้อมูลทั้งหมดภายในวันที่ 15 มิถุนายน  เพื่อจะได้ใช้ข้อมูลทัน  ขอความกรุณา ให้ผู้แทนจังหวัด ผู้แทนเขต  ช่วยติดตาม ให้ด้วย ส่งข้อมูลที่email ruengsiri_k@hotmail.com และ kan1_nurse@yahoo.com

เอกสาร Download GIS เพื่อส่งข้อมูลด่วน  :GIS.xls
สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล
ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม article
พลังวิชาชีพพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชมรมพยาบาลน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย article
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 article
ไฟไหม้บ้านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ วอดทั้งหลัง article
ภาพการประชุมวิชาการประจำปี2553 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล มอบรถตู้ให้สำนักการพยาบาล article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล จ.น่าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ article
ด่วน..ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลทุกจังหวัดสมัครเข้าประชุมวิชาการของ สำนักงานปลัดกระทรวง article
รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552 article
พยช.ชัยพันธ์ วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกความในใจหลังเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ผลสรุปจากการพบเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค. 2552 article
กำหนดการเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค.2552 article
ความเป็นธรรมในวงการสาธารณสุขสำหรับวิชาชีพพยาบาล article
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน article
ข่าวดี กพ.อนุมัติซี 8 แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ article
ด่วน ตัวแทนพยาบาลจังหวัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะเกษียณส่ง 28 ก.พ.2552 article
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็น สว. article
จำนวนหัวหน้าพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับพิจารณาระดับ8แยกรายเขต article
ความคืบหน้าแนวทางการกำหนดหัวหน้าพยาบาลระดับ 8 article
ด่วนมาก 28 พ.ย. 2550 รพ.หนองวัวซอและรพช.ห้วยเกิ้งเตรียมตัวรับการประเมินจาก กพ.ด่วน article
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ...และสาระสำคัญ article
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนพบท่านปลัด กสธ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
วงการวิชาชีพการพยาบาลสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ article
ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด article
คุณอาคม มีเมย์ มอบรายได้จำหน่ายซีดีเพลง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.