ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ความคืบหน้าแนวทางการกำหนดหัวหน้าพยาบาลระดับ 8 article

เรียนหัวหน้าพยาบาลทุกท่าน

 เนื่องจากวันที่ 8 – 9   มกราคม  2551  ที่ผ่านมา คณะกรรมการชมรมฯ ได้นัดประชุมเพื่อหารือ กัน ในเรื่อง หัวหน้าพยาบาล ระดับ 8     และมีแนวทางให้ดำเนินการดังนี้

1.   ให้ทุกจังหวัด สำรวจอัตรา ว่าง ในระดับจังหวัด   ว่าเป็นตำแหน่งอะไร เลขที่อะไร เพื่อพิจารณายุบ

       รวม เพื่อ บรรจุ หรือ จัดให้หัวหน้าพยาบาล  

             2.    ให้กำหนดเกณฑ์ในแต่ละจังหวัด คุยกันเองให้จบ  เรียงลำดับการขึ้นสู่ตำแหน่ง ระดับ 8 และแจ้งให้

                กระทรวงทราบ 

3.     วิธีคิดการใช้เม็ดเงินในการแต่ตั้ง ระดับ 8 ถ้ามีการยุบตำแหน่งต่างๆ จะสามารถบรรจุ  ระดับ  8ได้

3.1.  ยุบ  7  วช                                เม็ดเงิน    32,776   บาท    สามารถแต่งตั้งระดับ 8  ได้ 1.8  คน

3.2.  ยุบ 8  วช                                 เม็ดเงิน    50,520   บาท    สามารถแต่งตั้งระดับ 8  ได้ 2.8  คน

3.3.  ยุบ  นวก                                  เม็ดเงิน   29,276    บาท    สามารถแต่งตั้งระดับ 8  ได้ 1.69  คน

3.4.  ยุบ จพสสช / พยาบาลเทคนิค  เม็ดเงิน   24,128    บาท   สามารถแต่งตั้งระดับ 8  ได้  1.36  คน

4.       ระยะเวลาการดำเนินการ  เนื่องจาก กระทรวง ได้ให้แนวทางไว้ ในเดือน พ ค.  51  จะไม่มีการเคลื่อนไหวด้านบริหารบุคคล ทั้งหมด จึงขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามระยะเวลาดังนี้

4.1.  สำรวจอัตราว่าง เรียงลำดับรายชื่อ  และส่งแบบคำขอประเมิน  ระดับ  8  ภายใน    มค 51

4.2.  ส่งรายชื่อเข้ากระทรวง และส่งต่อ  กพ ภายใน  กพ 51

4.3.  ส่งเอกสารวิชาการ  ภายใน มีค. 51

4.3.1.  แบบประเมินผลงาน  6  ชุด

4.3.2.  ผลงานวิชาการ  จำวน 1- 2  เรื่อง จำนวน  6  ชุด

4.3.3.  ข้อเสนอแนวคิด เพื่อการพัฒนางาน  6  ชุด

4.3.4.  เอกสารเผยแพร่  จำนวน  6  ชุด

4.4.   ออกคำสั่งแต่งตั้ง  ภายใน  เมย 51

  5.   สำหรับ แนวทางการทำเอกสารวิชาการเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ  พี่สิริเกส จะนำขึ้น เว๊บฯของชมรม คอยติดตามด้วยครับ

 

หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ท่านประธาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

 

 

 

 

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

 

 

 

 

ของ

 

 

 

 

 

ชื่อ/สกุล

ตำแหน่ง  หัวหน้าพยาบาล  ตำแหน่งเลขที่ 

โรงพยาบาล                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ 8)  ตำแหน่งเลขที่  

โรงพยาบาล                               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

-2-

 

  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

 ชื่อ-สกุล 

 ขอรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าพยาบาล  (พยาบาลวิชาชีพ 8)

 

   ตอนที่ 1                          รายการประเมิน 

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้รับ

1

ความรับผิดชอบ   พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

15

 

 

- เอาใจใส่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ

- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสำเร็จและความผิดพลาด

- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สำเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบว่ามีปัญหา หรือ ข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้ จนเกิด ปัญหา เช่นนั้นซ้ำ ๆ อีก

 

 

2

ความคิดริเริ่ม   พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

15

 

 

- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดำเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน

- แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ ปฏิบัติได้

- แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน

- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือคัดแปลงวิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

- สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน

- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก

 

 

3

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ   พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

15

 

 

- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ

- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี

- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม                          - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

-3-

 

   ตอนที่ 1                          รายการประเมิน 

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้รับ

4

ความประพฤติ   พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

15

 

 

- รักษาวินัย และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

- มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน

- มีความประพฤติส่วนตัวที่เหมาะสมและควบคุมอารมณ์ได้

- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ

  ข้าราชการพลเรือนและวิชาชีพของตน

- มีความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

5

ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

10

 

 

- สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี  โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน

- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง ชัดเจนโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 

6

การพัฒนาตนเอง    พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

10

 

 

- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่หรือสิ่งที่เป็น ความก้าวหน้า ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ

- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา

- นำความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

7

การทำงานร่วมกับผู้อื่น   พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

10

 

 

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

- ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น

- เคารพในสิทธิของผู้อื่น

- มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

 

 

8

ความเสียสละ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น

10

 

 

- การอุทิศเวลาให้งาน

- สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององค์กรอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งงานโดยตรงและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             รวม

100

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

-4-

 

ตอนที่ 2   สรุปความเห็นในการประเมิน

ความเห็นของผู้ประเมิน

 

 

(  )

ผ่านการประเมิน      (ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

 

(  )

ไม่ผ่านการประเมิน   (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)

 

 

(ระบุเหตุผล).........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(ลงชื่อผู้ประเมิน)

 

 

 

       (นาย                                    )

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

 

        15 มกราคม 2551

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

(  )

เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น

(  )

มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้.............................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(ลงชื่อผู้ประเมิน)

 

 

 

         (นาย                                       )

 

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 

 

วันที่ ....... เดือน ..................พ.ศ.2551

 

 

หมายเหตุ  กรณีที่ผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นควรให้ผ่านการประเมิน ให้นำเสนอผลงานเพื่อขอรับ

                   การคัดเลือกได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

-5-

 

ตอนที่ 2  สรุปความเห็นในการประเมิน

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 (กรณีที่มีความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ะดับแตกต่างกัน)

(  )

ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(  )

ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)............................................................................................ ..............................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

(ลงชื่อผู้ประเมิน)

..........................................................

 

 

(.......................................................)

 

(ตำแหน่ง)

.........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่.......เดือน ..................พ.ศ. .........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

-6-

แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

1.

ชื่อ 

2.

ตำแหน่ง  หัวหน้าพยาบาล          ตำแหน่งเลขที่                      กลุ่มการพยาบาล

 

โรงพยาบาล                               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ดำรงตำแหน่งนี้วันที่      เดือน                  พ.ศ.

 

อัตราเงินเดือนปัจจุบัน                บาท  (ตุลาคม 2550)

3.

ขอรับการคัดเลือกเพื่อประเมินในตำแหน่ง  หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ 8)
ตำแหน่งเลขที่            
                       กลุ่มการพยาบาล

 

โรงพยาบาลสันป่าตอง                      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

4.

ประวัติส่วนตัว  (จาก ก.พ.7)

 

เกิดวันที่        เดือน                 พ.ศ.

 

อายุตัว          ปี       เดือน

 

อายุราชการ        ปี       เดือน

5.

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบัน

 

 

 

6.

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

เลขที่                      วันอนุญาต                                 วันหมดอายุ   

7.

ประวัติการรับราชการ 

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน

สังกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

-7-

 

8.

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

ปี

ระยะเวลา

หลักสูตร

หน่วยงานที่จัดอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

-8-

9. ประวัติการฝึกอบรมดูงาน

 

 

 

ปี

ระยะเวลา

หลักสูตร

สถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

-9-

9.

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

 

9.1 คณะกรรมการ

      กรรมการระดับอำเภอ

-         คณะกรรมการ

      กรรมการระดับจังหวัด

-         คณะกรรมการ

 

      กรรมการระดับภาค

-         คณะกรรมการ

       กรรมการระดับกระทรวง

-         คณะกรรมการ

       กรรมการระดับประเทศ

-         กรรมการ

9.2  หัวหน้าโครงการ

9.3  วิทยากร

วิทยากร

9.4    ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์

- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์ เรื่อง

 

9.5  รางวัล  ผลงานดีเด่น

-         เกียรติบัตร 

10.

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 

10.1 ผลการปฏิบัติงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 

-         สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

 

10.2 ผลงานที่จะส่งประเมิน (จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง)

         - ชื่อผลงาน  การสำรวจความคิดเห็น

         - เค้าโครงเรื่องโดยย่อ

         - สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ผู้ขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน

 

10.3 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ                                           (ลงชื่อ)........................................................(ผู้ขอรับการคัดเลือก)

                          (นาง                                                 )

                                                          พยาบาลวิชาชีพ 7 (หัวหน้าพยาบาล)                                

                                                                                     มกราคม 2551

 

 

 

 

 

11.

คำรับรองของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

ได้ตรวจสอบข้อความของ   นางประณีตศิลป์  เชาวน์ลักษณ์สกุล  ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ............................................................

(                                                          )

ตำแหน่ง ...........................................................

............/………………………../…………..

 

12.

คำรับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................

(                                                          )

ตำแหน่ง ...........................................................

............/………………………../…………..

 

13.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

       การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 8

ชื่อ นาง

 ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 7           ตำแหน่งเลขที่  

ส่วนราชการ  โรงพยาบาล               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอเสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งในตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 8 

ตำแหน่งเลขที่                ส่วนราชการ  โรงพยาบาล            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

1.

 

คุณสมบัติของบุคคล

1.1 คุณวุฒิการศึกษา

 

      (....)  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง          (....)  ไม่ตรง แต่ ก.พ.ยกเว้นตามมาตรา 56

 

1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากำหนดไว้)

 

      (....) ตรงตามที่กำหนด เลขที่ .................................... (....)    ไม่ตรงตามที่กำหนด

 

1.3 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

      (....)  ครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

      (....)  ไม่ครบ  แต่จะครบในวันที่.................................................................

 

1.4 ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง

      (ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ           

      เกื้อกุลด้วย)

      (    )  ครบตามที่ ก.พ..กำหนด

      (    )  ไม่ครบ/ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา

      (    )  สาขาพยาบาลศาสตร์ส่งให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา

2.

การประเมินคุณลักษณะของบุคคล

 

(    )  ผ่านการประเมิน                       (    ) ไม่ผ่านการประเมินเหตุผล

3.

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

 

(....)  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้

 

(....)  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้  แต่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลา       

         ขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง

 

(....)  ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์  เนื่องจาก................................................................................................ ..... ...............................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...........................................................(บุคลากร หรือ ผู้รับผิดชอบการเจ้าหน้าที่)

                             (...................................................................)

 (วันที่)........../............................/................................

14.

 

ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก  นางประณีตศิลป์  เชาวน์ลักษณ์สกุล

14.1 กรณีตำแหน่งเลื่อนไหล

        (    )  ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน

        (    )  ไม่ได้รับการคัดเลือก

                ระบุเหตุผล ................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...........................................................(ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52)

                                (...................................................................)

 (วันที่)........../............................/................................

 

14.2 กรณีนอกเหนือจาก 14.1

        (    )  ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน

        (    )  ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับได้โดยไม่ต้องส่งผลงานประเมิน

        (    )  ไม่ได้รับการคัดเลือก

                 ระบุเหตุผล .................................................................................................................. .....................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...........................................................(ประธานคณะกรรมการคัดเลือก)

                                     (...................................................................)

 (วันที่)........../............................/................................

 

15.

 

 

 

 

ผลการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52

(   )  เห็นชอบ

(   )  มีความเห็นแตกต่าง  เนื่องจาก ...............................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

(ลงชื่อ)...........................................................

                             (...................................................................)

 (วันที่)........../............................/................................

 

 

 สมาคมและชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นขอเสนอขอทบทวนโครงสร้างกลุ่มงานการพยาบาล
ตัวแทนชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เขต3 ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขต 15-16 จัดประชุมวิชาการ article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม article
พลังวิชาชีพพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ชมรมพยาบาลน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย article
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 article
ไฟไหม้บ้านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลผักไห่ วอดทั้งหลัง article
ภาพการประชุมวิชาการประจำปี2553 article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล มอบรถตู้ให้สำนักการพยาบาล article
ชมรมผู้บริหารการพยาบาล จ.น่าน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ article
ด่วน..ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลทุกจังหวัดสมัครเข้าประชุมวิชาการของ สำนักงานปลัดกระทรวง article
รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนวันที่ 28 ม.ค. 2552 article
พยช.ชัยพันธ์ วิชา พยาบาลหนุ่มจาก จ.น่าน บอกความในใจหลังเข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 22 ม.ค. 2552 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ผลสรุปจากการพบเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค. 2552 article
กำหนดการเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 9 ม.ค.2552 article
ความเป็นธรรมในวงการสาธารณสุขสำหรับวิชาชีพพยาบาล article
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน article
ข่าวดี กพ.อนุมัติซี 8 แล้ว 25 เปอร์เซ็นต์ article
ด่วน..ขอข้อมูล GIS พยาบาล ส่งภายใน 15 มิ.ย.2551 article
ด่วน ตัวแทนพยาบาลจังหวัดสำรวจรายชื่อผู้ที่จะเกษียณส่ง 28 ก.พ.2552 article
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็น สว. article
จำนวนหัวหน้าพยาบาลที่คาดว่าจะได้รับพิจารณาระดับ8แยกรายเขต article
ด่วนมาก 28 พ.ย. 2550 รพ.หนองวัวซอและรพช.ห้วยเกิ้งเตรียมตัวรับการประเมินจาก กพ.ด่วน article
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข article
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ...และสาระสำคัญ article
สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนพบท่านปลัด กสธ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
วงการวิชาชีพการพยาบาลสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ article
ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด article
คุณอาคม มีเมย์ มอบรายได้จำหน่ายซีดีเพลง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.